Süreç

-A +A

Proje öneri bilgilerinin değerlendirilmesi

(1) Proje öneri bilgileri; Yürütme Komitesi tarafından değerlendirilir. 

(2) Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere başvuru yapan  Kuruluş(lar) davet edilebilir.

(3)  Yürütme Komitesi  proje öneri bilgileri çerçevesinde aşağıda belirtilen  ölçütleri  dikkate alarak projeleri değerlendirir  ve  uygun bulduğu  projeleri puanlandırarak sıralama yapar. Ölçütler şunlardır:

  • a) Kuruluşun TTO deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
  • b) Proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
  • c) TTO organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
  • d) Proje bütçesi ve gider kalemlerinin uygunluğu,
  • e) İş planının uygunluğu.

Kararın oluşturulması, bildirimi ve sözleşme imzalanması

(1)  Yürütme Komitesinin  değerlendirme sonuçları,  TÜBİTAK Başkanı tarafından programa ayrılan bütçe,  Yürütme Komitesi  puanları ve sıralaması dikkate alınarak  onaylanır. Karar  sonuçları  başvuru sahibine  bildirilir.  Başvuru sahibi tarafından imzalanan proje
sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.