S.S.S.

-A +A

BAŞVURU

  • 1513 Programına Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 2012 Sıralaması’nda yer almayan üniversiteler adına başvurulamaz mı?

1513 Programı 2012 Çağrısı kapsamında ilgili endekste yer alan 50 üniversite adına başvuru yapılabilmektedir. Daha sonra açılacak çağrılarda bu şart değiştirilebilir.

  • Çağrı duyurusunda başvuru yapabilecek 4 tür kurum tanımlı iken Proje Öneri formunda 5 tür kurum türü için başvuru yapılabileceği belirtiliyor. Başvuruda hangisi esas alınacaktır?

Proje Öneri Formu, genel bir form olarak tasarlanmıştır ve diğer çağrılarda da kullanılabilecek bir şekilde oluşturulmuştur. Çağrı ise sadece bu başvuru dönemini kapsamaktadır. 1513 Usul Esaslarında belirtildiği gibi her Çağrı döneminde bazı şartlar sınırlandırılabilmektedir. Bu aşamada Üniversitelerin doğrudan bağlantılı olduğu yapıların desteklemesine karar verildiği için vakıfların ortak olduğu şirketler destek kapsamına alınmamıştır.

  • Bir Teknokent yönetici şirketiyiz. Şirketimizin ortakları arasında bir üniversite de var. Bu durumda Üniversite Beyanı kısmını doldurmalı mıyız?

Proje Öneri Formun 4. Sayfasında yer alan Üniversite Beyanı, başvuru için temel şartlardan biri olup her başvuru için doldurulmak zorundadır.
 

PROJE ÖNERİ FORMU

  • Hizmet alımı ile çalışılabilir mi? Örneğin patent dokümanlarının oluşturulması için hizmet alımı yapılabilir miyiz?

Başvuru kılavuzunda da belirtildiği gibi TTO’lar birer arayüz olarak tasarlanmalıdır. Bu çerçevede sadece patent dokümanlarının hazırlanmasında değil uygun olabilecek diğer konularda da hizmet alımı ile destek sağlanabilir.

Başvuru aşamasında hizmet alımı ile bir faaliyetin desteklenmesi durumunda, ön hazırlığın sağlam olması açısından hizmet alımı yapılacak firmanın tanımlı olması ve çalışma şartlarının belirli olması beklenmektedir.
 

  • TTO’larda çalıştırılacak personele ilişkin şartlar nelerdir?

Proje personeli ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir ve personel giderleri kapsamında görev alan ve projede sözleşmeli çalışan personel ücretleri desteklenir.

Akademik ya da üniversite daimi kadrosunda bulunan kişiler TTO’larda görev alabilirler. Üniversite personelinin (akademik veya idari) TTO da görevlendirilmesi halinde bu kişilere sadece PTİ (proje teşvik ikramiyesi) ödemesi yapılabilir. PTİ ‘ye ilişkin tanım ve şartlar, 1513 Uygulama Esasları’nda açıklanmıştır (Tanım Madde 4, uygulama şartları Madde 11). Proje kapsamında en fazla beş kişiye PTİ verilebilir. PTİ giderleri bütçe tablosunun personel başlığı altında gösterilmelidir.

Gerek Üniversite birimi gerekse şirket konumunda olan TTO’larda süreli sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu durumda olan personele PTİ ödemesi yapılmaz ücretleri 1513 Uygulama Esaslarında belirtilen sınırlamalar dâhilinde desteklenir. Buna göre, TTO yöneticisinin desteklenebilecek ortalama aylık maliyeti ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 20 katını; TTO yöneticisi dışındaki personelin desteklenebilecek ortalama aylık maliyeti ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 8 katını geçemez.
 

BÜTÇE
 

  • Genel giderler kalemi neler içerir ve nasıl hesaplanacaktır?

Genel giderler, proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderlere karşılık gelen harcamalardır. Genel giderlerin hesaplanması; Personel giderleri, Ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, Hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık, eğitim ve Yeminli mali müşavirlik), Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri toplamının %10’u şeklinde yapılmaktadır. Genel giderlerin ayrıca belgelenmesi gerekmeyip yukarıda sayılan kalemlerin gerçekleşen toplamının %10 luk kısmı genel gider olarak beyan edilebilecektir.

  • Patent harçları kabul edilebilir bir gider midir?

1513 TTO uygulama esaslarında desteklenen TTO faaliyetlerinde Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri konusunda aşağıdaki maddeler (Madde 6) bulunmaktadır.

1) Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal
koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet
verilmesi,

2) Fikri ve sınai mülkiyet haklarından doğan hakların diğer yapılara özellikle de
sanayiye lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin
yönetilmesi,

Ayrıca Madde 9 da tanımlanan Desteklenen Gider Kalemleri arasında patent tescil giderleri bulunmamaktadır.

Bu maddeler çerçevesinde patente yönelik danışmanlık ve hizmet alımları desteklenirken patent tescil giderleri, destek kapsamına dâhil edilmemektedir.

  • Ofis mobilyaları, araç kirası ya da satın alınması, akaryakıt giderleri, TTO tarafından desteklenen yada daha önce alınmış patentler için prototip giderleri, risk sermayesi desteği bütçede kabul edilebilir giderler olarak gösterilebilir mi?

Yukarıda sayılan giderler TÜBİTAK Tarafından Desteklenebilecek Proje Bütçesi içinde yer almamaktadır.