Yükümlülükler

-A +A
  • Desteklenen kişiler, katıldığı etkinlik için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgeleri, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içerisinde gönderilemediği durumlarda, gönderilememe sebebinin belirtilen süre içerisinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde 20 günlük süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.
  • Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programından destek alan bilim insanları aynı etkinliğe katılmak için TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alamaz. TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınması halinde alınan destek tutarı BİDEB’e yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı destek kalemlerinin tamamını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
  • Destek kalemleri kapsamına girmeyen gider belgesi sunulması, aslı veya aslı gibidir şeklinde istenen belgelerin onaysız kopyasının sunulması durumunda ve benzeri nedenlerle uygun bulunmayan harcamalar için herhangi bir hak talep edilemez.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı destek kalemlerinin tamamını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
  • Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Başkanlık kararı ile destek iptal edilir, varsa ödenmiş bulunan destek miktarı bu tarihten itibaren 20 gün içerisinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.
  • Etkinliğin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya mücbir sebepler dışında iptal edilmesi halinde iptal durumunun, etkinlik tarihinden önce BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
  • Yükümlülüklere uyulmaması halinde Taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(Güncelleme tarihi 16.01.2019)