Önemli Hususlar ve Tanımlar

-A +A

Önemli Hususlar:

 • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra, onaylanan başvurunun geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
 • Başvuru sonuçlarına E-BİDEB sistemine giriş yapılarak ulaşılabilir.
 • Ödemeler etkinlik sonrasında yapılmaktadır.

Tanımlar:

 • ARBİS: TÜBİTAK Araştırma Bilgi Sistemini,
 • Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
 • Bildiri: Orijinal bir konuyu bilimsel bir çerçevede ele alarak yeni tezler ortaya koyma amacını taşıyan, yazılı metne bağlı kalarak yapılan sözlü anlatımı,
 • Bilimsel etkinlik: Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan kongre, konferans veya sempozyum etkinliklerini,
 • Dizi pusulası: Harcamaların ayrıntılı dökümünü gösteren belgeyi,
 • Etkinlik bilim kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu,
 • Grup: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan Bilim İnsanı Destek Gruplarını,
 • Grup Koordinatörü: Grup yöneticisini,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin hakem değerlendirmesi sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliği,
 • Kişisel etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurum içi veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliği,
 • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı etkinlikleri,
 • Kurum içi etkinlik: Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin veya etkinlik bilim kurulu üyelerinin veya katılımcıların yurt içinden en fazla 3 farklı kurumdan geldiği etkinlikleri,
 • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı etkinlikleri,
 • Taahhütname: Destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı ifade eder.

(Güncelleme tarihi 06.02.2020)