Başvuru Koşulları

-A +A

Etkinlik yürütücüsünde aranan koşullar

 1. Etkinlik Yürütücüsü’nün ve eğiticilerin üniversitede görevli öğretim üyesi olması ve aşağıdaki projelerden en az birinin yürütücülüğünü/alt yürütücülüğünü yapıyor/yapmış olması,
 • 1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı,
 • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
 • 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
 • 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
 • 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı,
 • 3501- Kariyer Geliştirme Programı,
 • Uluslararası Projeler (COST, ERA-NET, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri, İkili İşbirliği Projeleri vb.)
 1. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)
   
 2. Etkinlik Yürütücüsünün ve eğiticilerin TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması.
   
 3. Bu program kapsamında daha önce destek alan etkinlik yürütücülerinden tekrar başvuru yapanlar için:

  En son destek aldıkları etkinlikte eğitim alan katılımcılarının en az %10’unun etkinlik sonrası ilk altı ay içinde TÜBİTAK’a proje sunmuş olması* (İlk kez başvuran etkinlik yürütücülerinde ya da 01.03.2020’den önce düzenlenen etkinliklerin yürütücülerinde bu koşul aranmaz)

  *01.03.2020’den sonra düzenlenen etkinliklerin yürütücüleri bu koşulu sağlayamazsa etkinlik bitiş tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu programa başvuru yapamazlar.

 4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması

Katılımcılarda aranan koşullar

 1. En az doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
 2. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 3. 1’de belirtilen araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
 4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 5. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 6. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.

Etkinliğin planlanmasında aranan koşullar

 1. Katılımcı sayısının en az 15 en fazla 60 kişi, sınıfların en az 15, en fazla 30 kişi olması (Çevrimiçi etkinliklerde bu koşul aranmaz.)
 2. Etkinlik programının birbirini takip eden günler şeklinde planlanması.