Yükümlülükler

-A +A
  1. Etkinlik yürütücüsü, izleme belgelerini etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç açıklama tarihinden sonraki 30 gün içinde izleme sistemine yüklemek zorundadır. Etkinliğe ait belgelerin 30 gün içerisinde sisteme yüklenememesi durumunda, gerekçenin BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir. Ancak belge yükleme süresi etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 6 aydan fazla olamaz.
  2. Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik yürütücüsünün başvurusu ve Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
  3. Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
  4. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum en geç etkinlik başlangıç tarihinden önce BİDEB’ e yazılı olarak bildirilir ve varsa ödenmiş bulunan destek miktarı bu tarihten itibaren 30 gün içinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.
  5. TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında belirtilmesi zorunludur. TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
  6. Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, etkinlik yürütücüsü, bilim/düzenleme kurulu üyeleri ile etkinlikte sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılmayacaktır.
  7. Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile desteğin tamamı iptal edilir ve ödeme yapılmaz.
  8. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerinin TÜBİTAK tarafından karşılanacağının etkinliğe ait internet sayfasında ve etkinlik ilanlarında duyurulması zorunludur.
  9. Desteklenmesi talep edilen katılımcılardan herhangi bir ad altında para talep edilemez.
  10. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.