Tanımlar

-A +A

Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,

Destek Mektupları: Projeye katkı sağlayacak kurum/kuruluşun tek taraflı imzasını ve taahhüdün içeriğini detaylı olarak gösteren belgeyi,

Destekleyen/İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluş: Projeye; ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluşu,

Eğitmen: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, bilimsel bilgi birikimi olan ve eğitim aşamasında bu bilgiyi anlaşılır bir şekilde kazandırma yeteneğine sahip kişiyi,

Etkinlik: Özel gereksinimli bireylerin ve bu kişilere hizmet veren bireylerin bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve toplumsal katılımlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek her türlü̈ bilimsel uygulamayı,

Etkinlik Dönemi: Proje kapsamında bir katılımcı grubuna yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerin sürecini veya aynı etkinlik programının farklı katılımcı gruplarına uygulanması durumunda her bir programı,

Etik Kurul Onay Belgesi: Katılımcılardan anket, mülakat, deney vb. yollarla veri toplanması veya hayvanların (materyal / veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla projede kullanılması durumunda etik konusunda yetkili birimlerden alınan imzalı belgeyi,

Feragat Formu: Daha önce sunulmuş olan projeler için, ilk sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçmeyen kişi/kişiler olması halinde, imzalı olarak taratılıp başvuru sistemine yüklenen belgeyi,

Katılımcı Kurum/Kuruluş: Uzman personelin fiilen görev yaptığı, kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği Bilim Merkezleri olan kurum kuruluşları,

Müdürlük: Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğünü,

Özel Gereksinimli Birey: Zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve duygu/davranış bozukluğu tanılı bireyleri,

Proje Ekibi: Proje personeli (proje yürütücüsü ve uzman), eğitmen ve rehberlerin tümünü̈,

Proje Sözleşmesi: Projelere ilişkin tarafları, tarafların yükümlülüklerini ve destekleme şartları ile sonuçlarını düzenleyen sözleşmeyi,

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum / kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatına haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunu’nun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, ilgili esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeleri,

Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, Üniversite, Belediye ve Kamu ve Belediye İştiraklerinin işlettikleri Bilim Merkezlerini,

Proje Yürütücüsü: Yapılacak sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme becerisi ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü̈ sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişiyi,

Protokol: Yürütücü kuruluş/yürütücü ile destek veren kuruluş arasında imzalanan ve tarafların karşılıklı sorumluluklarını ifade eden yazılı metni,

Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince katılımcılara eşlik eden, etkinliğin bilimsel içeriğinden sorumlu olmayıp, etkinliklerin hazırlık ve uygulamalarında görev alan yardımcı kişiyi,

Sağlık Personeli: Doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile diğer sağlık personeli sertifikasına sahip kişileri,

Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,

Uzman: En az lisans derecesine sahip, projenin konusu ile ilgili uzmanlığı bulunan ve bir kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu çalışan kişiyi,

Vasi: Reşit olmamış küçükler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilciyi,

Yasal/Özel İzin Belgesi: Hedef kitle ya da çalışılan konu, ortam itibarıyla ilgili kurum/ kuruluşlardan alınan izin belgelerini ifade eder.