Tanımlar

-A +A

Atölye: Belirli bir alanda bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla uygulamaya dayalı eğitim- öğretim, tasarım veya üretim yapılan, gerekli donanıma sahip öğrenme ortamını,

Atölye Lideri: Etkinliklerin/atölye çalışmalarının tasarlanmasında veya uygulanmasında liderlik eden ve yürüten lisans programına kayıtlı ya da lisans mezunu kişiyi, ya da ilgili atölye konusunda ustalık belgesine sahip olan kişiyi,

Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,

Bilim Şenliği: Bilim kültürünü ve iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler,  söyleşiler gibi uygulamalar içeren etkinlikler bütününü,

BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezini,

Etkinlik: Katılımcılara bilimsel bilginin topluma anlaşılır bir biçimde kazandırılması amaçlanarak hazırlanan, bilim şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek her türlü (sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler vb.) uygulamaları,

Etik Kurul Onay Belgesi: Projede, anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanması veya hayvanların (materyal / veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla projede kullanılması durumunda etik konusunda yetkili birimlerden alınan imzalı belgeyi,

Etkinlik Dönemi: Proje kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi beklenen tarih aralığını,

Gelişme Raporu: Bilim Şenliği uygulama/gerçekleştirilme sürecine ilişkin yapılan hazırlıkların, proje çalışma takviminde belirtilen iş paketleri doğrultusunda ayrıntılı olarak sunulduğu raporu,

İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluşu,

Konuşmacı: Bilim şenliği sırasında seminer, söyleşi veya konuşma yapan alanında yetkin/uzman olan en az lisans mezunu kişiyi,

MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,

MEM: Milli Eğitim Müdürlüğünü,

Müdürlük: Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğünü,

Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, atölye lideri, konuşmacı, sağlık görevlisi ve rehberlerin tümünü,

Proje Yürütücüsü: Yapılan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme becerisi ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişiyi,

Proje Sözleşmesi: Projeye ilişkin tarafları, tarafların yükümlülüklerini ve destekleme şartları ile sonuçlarını düzenleyen sözleşmeyi,

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunu’nun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, ilgili esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeleri,

Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı kurum/ kuruluşları,

Protokol: Yürütücü kuruluş/yürütücü ile destek veren kuruluş arasında imzalanan ve tarafların karşılıklı sorumluluklarını ifade eden yazılı metni,

Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, bilim şenliği süresince veya bir kısmında katılımcılara her türlü konuda önderlik eden, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alan kişiyi,

Sağlık Personeli: Doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile diğer sağlık personeli sertifikasına sahip kişiyi,

Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,

Ticaret Sicil Gazetesi: Kamu kurum/kuruluşları veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinin başvurması durumunda ticaret sicilini gösterir gazeteyi,

Yasal/Özel İzin Belgesi: Hedef kitle ya da çalışılan konu, ortam itibarıyla ilgili kurum/ kuruluşlardan alınan izin belgelerini

İfade eder.