Tanımlar

-A +A

Alt Proje: Bilim Fuarında sergilenmek üzere öğrenciler tarafından danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanan her bir projeyi,

Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

Bilim Fuarı: TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliği,

Bilim Fuarları Festivali: Projesi desteklenen kurum/kuruluşlar (en az üç (3) okul), Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihte gerçekleştirdikten sonra İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün planlaması dâhilinde yapılacak olan festivali,

Danışma ve Değerlendirme Kurulu: Bilim ve toplum ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere TÜBİTAK Başkanlığınca oluşturulan kurulu,

Danışman Öğretmen: Yürütücü ve Katılımcı Kurum/Kuruluşta görev yapan, Bilim Fuarı alt proje çalışmalarında öğrencilere danışmanlık yapan öğretmeni,

Dış Danışman: Program kapsamında kurum/kuruluşlarda düzenlenen Bilim Fuarlarında sergilenecek alt projeleri değerlendirme sürecinde görev alan ilgili Müdürlük tarafından Başkanlık onayı ile görevlendirilen alanında uzman kişileri,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Temsilcisi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlen­dirilen, program kapsamında proje yürütücülerine destek olan, il/ilçelerde Bilim Fuarları Festivali düzenlenmesinin koordine edilmesinde ve izleme sürecinde görev alan kişiyi,

İzin Belgesi: Alt projelerde kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu vb.) uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınması gereken belgeyi,

İzleyici: Düzenlenen Bilim Fuarını yerinde ziyaret eden, izleyen, değerlendiren ve TÜBİTAK’a izleyici raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından görevlendirilen en az lisans mezunu kişi/kişileri,

İzleyici Raporu: TÜBİTAK tarafından belirlenen şekle uygun olarak izleyici tarafından hazırlanan, fuar izlenim ve değerlendirmelerini içeren raporu,

Katılımcı Kurum/Kuruluş: İki kurum/kuruluşun ortak proje başvurusu yapmaları durumunda Proje Yürütücüsü kurum/kuruluşun dışında kalan, görev, yetki ve sorumlulukları proje sözleşmesinde ayrıca belirtilen diğer kurum/kuruluşu,

Müdürlük: Bilim ve Toplum Başkanlığı – Programlar Müdürlüğünü,

Öğrenci: Bilim Fuarında sergilenecek alt projelerin planlanma, geliştirilme ve sergilenme sürecinde görev alan öğrenciyi,

Proje Sözleşmesi: TÜBİTAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra, 4006- TÜ­BİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Usul ve Esasları uyarınca TÜBİTAK ile yürü­tücü ve katılımcı kurum/kuruluş ve proje yürütücüsü arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini,

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): İlgili mevzuata göre proje sözleşmesinde belirlenen oranda hesaplanarak proje yürütücüsüne ödenen tutarı,

Proje Yürütücüsü: Yapılacak sözleşmeye taraf olan, Bilim Fuarı sürecinde görev alan danışman öğretmen ve öğrencilere rehberlik eden, fuarın bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, fuarla ilgili yazışmaları yapan, fuarın yönetiminden sorumlu, proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu ve tam zamanlı görevli öğretmeni,

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş: Bilim Fuarının düzenlendiği ve proje yürütücüsünün görev yaptığı kurum/kuruluşu,

Sonuç Raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK ta­rafından belirlenen şekle uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,

ifade eder.