Tanımlar

-A +A

Alt Proje: Bilim Fuarı’nda sergilenmek üzere öğrenciler tarafından danışman öğretmen rehberliğinde hazırlanan her bir projeyi,

Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

Bilim Fuarı: TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliği,

Bilim Fuarları Festivali: Projesi desteklenen kurum/kuruluşlar, Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihte gerçekleştirdikten sonra İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün planlaması dâhilinde yapılacak olan festivali,

Danışman Öğretmen: Bilim Fuarı alt proje çalışmalarında öğrencilere danışmanlık ya­pan öğretmeni,

Dış Danışman: Program kapsamında kurum/kuruluşlarda düzenlenen Bilim Fuarlarında sergilenecek alt projeleri değerlendirme sürecinde görev alan ilgili Müdürlük tarafından Başkanlık onayı ile görevlendirilen alanında uzman kişileri,

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Temsilcisi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlen­dirilen, program kapsamında proje yürütücülerine destek olan, il/ilçelerde Bilim Fuarları Festivali düzenlenmesinin koordine edilmesinde ve izleme sürecinde görev alan kişiyi,

İzin Belgesi: Alt projelerde kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu vb.) uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınması gereken belgeyi,

İzleyici: Düzenlenen Bilim Fuarı’nı yerinde ziyaret eden, izleyen, değerlendiren ve TÜBİTAK’a izleyici raporu hazırlamak üzere Müdürlük tarafından görevlendirilen en az lisans mezunu kişiyi,

İzleyici Raporu: TÜBİTAK tarafından belirlenen şekle uygun olarak izleyici tarafından hazırlanan, fuar izlenim ve değerlendirmelerini içeren raporu,

Müdürlük: Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğünü,

Öğrenci: Bilim Fuarı’nda sergilenecek alt projelerin hazırlık ve sergilenme sürecinde görev alan öğrenciyi,

Proje Sözleşmesi: TÜBİTAK tarafından destek kararının verilmesinden sonra, 4006- TÜ­BİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Usul ve Esasları uyarınca TÜBİTAK ile yürü­tücü kurum/kuruluş ve proje yürütücüsü arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini,

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Usul ve Esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenen oranda hesaplanarak proje yürütücüsüne ödenen tutarı,

Proje Yürütücüsü: Yapılacak sözleşmeye taraf olan, Bilim Fuarı sürecinde görev alan öğrencilere rehberlik eden, fuarın bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorum­luluğunu taşıyan, fuarla ilgili yazışmaları yapan, fuarın yönetiminden sorumlu, proje yü­rütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu veya tam zamanlı görevli öğretmeni,

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş: Bilim Fuarının düzenlendiği ve proje yürütücüsünün görev yaptığı kurum/kuruluşu,

Sonuç Raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK ta­rafından belirlenen şekle uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,

ifade eder.