Tanımlar

-A +A

Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,
Destek Mektupları: Destek alınan ya da iş birliğine gidilen diğer kurum ve kuruluşlardan alınan imzalı belgeleri,
Destekleyen/İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluş: Projeye; ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluşu,
Eğitmen: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, bilimsel bilgi birikimi olan ve eğitim aşamasında bu bilgiyi anlaşılır bir şekilde kazandırma yeteneğine sahip kişiyi,
Etkinlik: Katılımcılarda bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında gerçekleştirilecek her türlü uygulamayı,
Etkinlik Dönemi: Proje kapsamında bir katılımcı grubuna yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerin sürecini veya aynı etkinlik programının farklı katılımcı gruplarına uygulanması durumunda her bir programı,
Etik Kurul Onay Belgesi: Projede, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanması veya insan ve hayvanların (materyal / veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması öngörülüyor ise yetkili birimlerden alınan imzalı belgeyi,
Feragat Formu: Daha önce sunulmuş olan projeler için, ilk sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçmeyen kişi/kişiler olması halinde, imzalı olarak taratılıp başvuru sistemine yüklenen belgeyi,
Katılımcı Kurum / Kuruluş: Uzman personelin fiilen görev yaptığı, kamu kurum / kuruluşu, üniversite, belediye ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği Bilim Merkezleri olan kurum kuruluşları,
Müdürlük: Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğünü,
Proje Ekibi: Proje personeli (proje yürütücüsü ve uzman), eğitmen ve rehberlerin tümünü,
Proje Sözleşmesi: Projelere ilişkin tarafları, tarafların yükümlülüklerini ve destekleme şartları ile sonuçlarını düzenleyen sözleşmeyi,
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum / kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunu’nun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, ilgili esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeleri,
Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, Üniversite, Belediye ve Kamu ve Belediye İştiraklerinin işlettikleri Bilim Merkezlerini,
Proje Yürütücüsü: Yapılacak sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme becerisi ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişiyi,
Protokol: Yürütücü/Yürütücü kuruluş ile destek veren kuruluş arasında imzalanan ve tarafların karşılıklı sorumluluklarını ifade eden yazılı metnini,
Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince katılımcılara eşlik eden, etkinliğin bilimsel içeriğinden sorumlu olmayıp, etkinliklerin hazırlık ve uygulamalarında görev alan yardımcı kişiyi,
Sağlık Personeli: Doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile diğer sağlık personeli sertifikasına sahip kişileri,
Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,
Uzman: En az lisans derecesine sahip, projenin konusu ile ilgili uzmanlığı bulunan ve bir kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezinde tam zamanlı çalışan kişiyi,
Yasal/Özel İzin Belgesi: Hedef kitle ya da çalışılan konu, ortam itibarıyla ilgili kurum/kuruluşlardan alınan izin belgelerini

Yenilikçi Eğitim: Eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası güncel, yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri (Projede ele alınan uygulamaların özgünlüğü ve / veya seçilen hedef kitle için yeni olması gibi hususlar yenilikçi olarak değerlendirilebilir.)

ifade eder.