Önemli Hususlar

-A +A

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Proje ekibinin (yürütücü, araştırmacı, danışman ve yurt dışı araştırmacı/danışman) TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler vb.), sendikalar, odalar ve borsalar ile bunların iktisadi işletmeleri; kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru yapılmaması,
 • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması (HORIZON 2020 programı kapsamında başvuruda bulunan ve eşik değeri geçen kişilere, 1001 ya da 1003 programlarından herhangi birinde kullanılmak üzere sağlanan ek yürütücülük hakları bu kuralın dışında tutulur.)
 • Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir),
 • Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
 • Elektronik Başvuru Sistemine yüklenmesi gereken başvuru formunun ilgili programın web sayfasından indirilerek güncel formun kullanılması, formda yer alan tüm maddelerin eksiksiz ve Türkçe (başvuru formunda, İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç) doldurulması, formun projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi ve 1. aşama için 4 sayfayı; 2. aşama için ise EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi hariç 25 sayfayı aşmaması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, durum tespitine/veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğinde olmaması
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,
 • Sunulan kaynak listesinin güncel olması, metin ile ilişkilendirilmesi ve proje önerisinde atıf yapılan tüm çalışmalara kaynakçada yer verilmesi,
 • Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi (Sadece sosyal ve beşeri bilimler alanında yürütülecek projeler kapsamında ilgili mevzuat maddesinde yer alan hususlar çerçevesinde yurt dışı saha çalışmaları desteklenmektedir.),
 • “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” için projenin alt projelerden oluşma durumuna göre web sayfasında yer alana uygun ve güncel formun doldurulması, “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen rakamlarla ayrıntılı bütçe tablolarında yer alan miktarlar birbiriyle uyumlu olması,
 • TÜBİTAK’tan talep edilen destek miktarının "1003 Programı" için belirlenen destek üst limitlerini aşmaması (Başvuru formunun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde yer alan “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen destek miktarı ile çevrimiçi başvuru sırasında talep edilen miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.)
 • Talep edilen makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine ilişkin teknik özelliklere  “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi”nde detaylı olarak yer verilmesi ve sarf malzemeleri için projede gerekliliklerinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste hazırlanması,
 • Saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak olan yurt içi / yurt dışı seyahat giderlerinin ilgili program için belirlenen destek üst limitini aşmaması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeler dikkate alınarak doldurulması,
 • Proje ekibinin TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile hâlihazırda yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projelerin Proje Başvuru Sistemi’ne eksiksiz olarak girilmesi ("EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri" belgesi, girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.),
 • Elektronik Başvuru Sistemindeki başvuru adımlarının belirtilen tarihe kadar eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • E-imza sürecinin belirtilen tarihe kadar tamamlanmış olması (Proje ekibinde yer alan kişilerin -yürütücü, araştırmacı, danışman-, proje ekibi dışındaki hak sahipleri, tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkilileri ve daha önce Kurumumuza sunulup reddedilen/iade edilen projelerin aynı/benzer içerikle tekrar sunulacak olması halinde, ilk sunulan projede hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulacak olan proje önerisinde adı geçmeyen kişilerin -feragat formu için-  nitelikli elektronik sertifika sahibi olması gerekmektedir),
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve bağlı hastane/enstitülerde vb. kuruluşlar  için Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, üniversitelerle afiliasyon anlaşması yapılan hastaneler için kadronun bulunduğu yer gözetilmeksizin Hastane Yöneticisi/Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, üniversitelere bağlı olmayan araştırma merkezleri/enstitüleri için Merkez Başkanı/Enstitü Müdürünün, üniversitelere bağlı olmayan hastaneler için Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, özel kuruluşlar için imza sirküleri ve ticaret sicil kayıtlarına göre şirketi en geniş anlamda temsile yetkili kişinin, Bakanlıklar için ilgili Bakan Yardımcısının, Belediyeler için Başkan, Genel Sekreter veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısının, MEB’e bağlı okullar için İl Milli Eğitim Müdürü veya yetki verdiği İl Müdür yardımcısının, diğer kamu kurumlarının merkez teşkilatları için Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı/Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının, taşra teşkilatı için ise İl Müdürü veya yetki verdiği İl Müdür Yardımcısının imzasının olması,
 • Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, (Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi NotuYasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu)
 • Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, söz konusu kişiler için TÜBİTAK Başkanından izin alınması ve “Başkanlık Onay Yazısı”nın tarih ve sayı bilgilerinin başvuru esnasında elektronik başvuru sistemindeki ilgili alana girilmesi, projenin orta veya büyük ölçekli olması, küçük ölçekli olmaması,
 • Orta ve büyük ölçekli projelerde alt proje bulunması durumunda ana ve alt projelerin farklı kurum/kuruluşlarda veya aynı kurum/kuruluşun farklı fakülte/enstitü/meslek yüksekokullarında yürütülmesi,

 
ÖNEMLİ: 1003 Programı kapsamında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar için lütfen tıklayınız.