Kimler Başvurabilir?

-A +A

A. Proje Yürütücüsü

Proje yürütücüsünün (emekliler hariç); 

 • Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması
 • Araştırma Enstitüsünde/İstasyonunda çalışması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması
 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. 

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencileri için projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta (öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumu) kadrolu personel olma şartı aranmaz.

ARDEB'te görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alabilir ancak danışman (*) olamazlar.

Bir kişi kariyer hayatı boyunca 1002 Programı kapsamında en fazla üç kez proje yürütücüsü olarak görev alabilir. Destek kararı verilmiş olan ve/veya öneri durumunda üç veya daha fazla 1002 projesinde yürütücü olarak görev almış kişilerin, 1002 Programına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilmeleri mümkün değildir.

B. Araştırmacı/Danışman

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

 • Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların (emekliler hariç) görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları gerekmektedir. 

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir. (Yabancı uyruklu doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak koşulu ile çalışma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olabilirler.)

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev alabilirler. Emeklilerin proje yürütücüsü olabilmesi için, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi gerekmektedir.

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerinin proje yürütücüsü olması halinde, proje önerisinin doktora tezlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi gerekçesi ile sunulması gerekmektedir.

Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı ve yurt dışı danışman olarak görev alınamaz.
TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişiler bu program kapsamında sunulan projelerde yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alamazlar.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler. Bir projede danışman (**) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

C. Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" (özel öğrenciler ve hazırlık öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB bursu veya kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, projeden de burs ödemesi yapılabilir. Ancak, BİDEB’ten veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limitlerini aşamaz.TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması gerekmektedir. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 4 (dört) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarih ile kişinin proje kapsamında görevlendirileceği tarih (talep tarihi) arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması (Belirtilen süre içinde kadın araştırmacımızın doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin dilekçe ekinde deik@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.)

Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması (***)
 • Doktora bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması (***)

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Bakan, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü vb.); başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak en fazla 3 (****) projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

ARDEB-BİDEB Programlarına Eş Zamanlı Olarak Başvuru Yapabilme Koşulları (Tablo)

Projelerde Görev Alabilme Limitleri (Tablo)

Hızlı Destek projeleri, projelerde görev alabilme limitinin dışında tutulur ancak,

Hızlı Destek programı kapsamında; aynı anda en fazla,

 • İki projede yürütücü veya
 • Dört projede araştırmacı veya
 • Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.

 

(*) GYK/DK üyeleri, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında açılan çağrılara sunulan projelerde (ortak değerlendirmenin uluslararası bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirildiği projeler) danışman olarak görev alabilirler.

(**) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzman.

(***) Başvuru yılının ilk günü itibariyle, belirtilen yaşların doldurulmamış olması.

(****) Uluslararası projeler, 1000 ve 1002 projeleri belirtilen kotaya dahil değildir.