Değerlendirme

Türkçe

Kriterler

Projeler aşağıda belirtilen dört boyut altında değerlendirilir:

  1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu,
  2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
  3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
  4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

 

Yöntem

Projeler, konularında uzman hakemler tarafından firma ziyaretleri yapılarak değerlendirildikten sonra TÜBİTAK'a rapor edilir. Değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili teknoloji grubu yürütme komitesi tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

   I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Yöntem

Projeler, konularında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirme raporları esas alınarak, projeler ilgili grup yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek nihai karar verilir.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

                  I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme