S.S.S.

-A +A

Proje teklifi İngilizce mi yoksa Türkçe mi istenmektedir?

Proje öneri formatı İngilizce’dir ve önerinin İngilizce hazırlanması beklenmektedir.

Programa başvururken birden fazla üniversiteden davet mektubu kullanılabilir mi?

Programa başvuru yaparken tek bir kurumun davet mektubu kullanılabilmektedir.

Programa kabul aldıktan sonra ev sahibi üniversite değiştirebilir mi?

Proje yürütücüsünün gerekçeli dilekçe ile kurum değişikliği talep etmesi halinde durumu Grup Yürütme Kurulunda (GYK) görüşülerek karara bağlanır. Kurul kararına göre kurum değişikliği yapılabilir.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasına dair herhangi bir takvim söz konusu mu?

Başvuru dönemi sona erdikten sonra ön inceleme yapılacaktır. Ön incelemeyi geçen adayların başvuruları bilimsel değerlendirmeye alınacaktır. Bilimsel değerlendirme sonucunda oluşturulan puan listesi için GYK’da baraj puan belirlenecek ve Başkanlık onayından sonra destek kararı açıklanacaktır.

Bursiyer olarak ev sahibi kurum (özel sektör) bünyesinde istihdam edilen doktora öğrencileri kullanılabilir mi? Bu ekip ödeneklerden yaralanabilir mi?

Özel sektör kuruluş bünyesinde çalışan doktora öğrencileri kısmi burs ödemesi alabilirler.

Emekli olarak 2232 programınıza başvurabilir mi? Yaş sınırı var mı?

Program kapsamında yaş sınırı bulunmamaktadır. Emekli araştırmacılar başvuru yapabilir.

YÖK bursu ile doktorasını yapan ve daha sonra dönmediği için memuriyetine son verilen araştırmacı başvuru yapabilir mi?

Daha önceden aldığı burs veya destek ile yurt dışına eğitim, araştırma vb. amacıyla ile giden ve Türkiye’ye dönüşünde mecburi hizmeti bulunan araştırmacılar bu programa yürütücü olarak başvuru yapamazlar.

YÖK/MEB bursundan faydalanan ve bursunu iade eden araştırmacı başvuru yapabilir mi?

Araştırmacının durumu ön inceleme sonucunda GYK kararı ile kesinleşir. Başvuru, karara göre bilimsel değerlendirmeye alınabilir.

Araştırma Başlangıç Paketi ve Araştırma Desteği kalemine ilişkin fark nedir? Her iki destek kalemi de aynı anda kullanılabilir mi? Bu ödenekler dönemlik mi, yoksa tek seferlik ödemeler midir?

Araştırma başlangıç paketi ödeneği projenin alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere tek seferde kurum özel hesabına aktarılır. Araştırma desteği projenin makine teçhizat, hizmet, seyahat ve sarf giderleri için dönemler halinde kurum özel hesabına aktarılır ve proje süresince kullanılabilir.

Destek kapsamında öngörülen ödeme miktarları vergilendirilmiş net rakamlar mı yoksa brüt rakamlar mı?

Sağlık ve yol giderlerinden vergi kesintisi yapılmaktadır. Kalan tüm kalemler net olarak yürütücü hesabına ya da kurum özel hesabına aktarılmaktadır. Kurum özel hesabına aktarılan kalemlerin harcamalarına ilişkin yapılması gereken yasal kesintiler ev sahibi kurum sorumluluğundadır.

Yabancı uyruklu araştırmacının özgeçmişini oluşturabilmesi için ARBİS’e ve başvuru yapabilmesi için BİDEB’e kaydı için pasaport numarasını kullanması yeterli midir?

Yabancı uyruklu araştırmacılar pasaport numarası ile ARBİS’e kayıt olabilir ve başvuru sistemine erişebilirler.

Yabancı uyruklu araştırmacılar için başvuru sırasında ve/veya başvurunun kabulü sonrasında istenen farklı belgeler mevcut mudur?

Yabancı uyruklu araştırmacılar için farklı herhangi bir belge istenmemektedir.

Program kapsamında araştırmacının projesinde çalışacak doktora öğrencileri için ev sahibi kurum özel şirketse dahi destek sağlanacak mı?

Ev sahibi kurum özel sektör olsa da doktoralı öğrenci proje ekibine dahil edilebilmektedir.

Bir 2232 bursiyeri MSCA-IF programından desteklenmeye hak kazandığı takdirde, 2232+MSCA-IF ödemeleri nasıl şekillendirilecektir?

2232 desteğinin yanında Marie Curie desteğinin alınmasında bir sakıncası yoktur. Ancak iki destekten de sigorta ödemesi alamayacağından yürütücünün 2232 programı için aldığı/alacağı sigorta ödemesi kesilecektir.

Doktora öğrencisi olarak yurt dışında yapılan araştırmayı "araştırma deneyimi" olarak sunarak başvuru yapılabilir mi?

Programa akademiden başvuran adayın doktora mezunu olması ve en az doktora sonrası araştırma deneyimine sahip olması gerekmektedir. Bu sebeple doktora öğrencisi olarak yurt dışında geçirilen süre çalışma deneyimi sayılmamaktadır.

Davet mektubu yazılırken hangi hususlara dikkat edilmeli, mesela aday hangi statüde, ne kadar sureyle davet ediliyor olmalı? Bursiyer mi yoksa doktorası olan bir araştırmacı için öğretim üyesi mi?

Aday en az proje süresince araştırmacı olarak davet edildiğini belirten ev sahibi kurumun imkanlarından faydalanacağını belirten bir davet mektubu yeterli olabilecektir.

Program koşullarında özel sektörde ARGE alanında başvuracak olanlara ev sahibi kurumun "yerleşik sermaye şirketi" olması gerektiği belirtilmiş. Bir şirketin teknokentdeki şubesi bu kapsam içine girer mi?

Yurt dışı kurum/kuruluşların Türkiye’deki şubeleri yerleşik şirket sayılmaktadır.

Proje için lider araştırmacı dışında bir de danışman belirlemek gerekiyor mu?

Proje için yürütücü dışında danışman belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Eski 2232 programına benzer (2 ayda bir başvurulabilen ve biraz daha düşük şartları olan) bir program TÜBİTAK içinde düşünülüyor mu acaba?

Uluslararası Lider Araştırmacılar programındaki kriterleri sağlayamayan ve yurda dönüş yapmak isteyen diğer nitelikli araştırmacılar TÜBİTAK 2236-Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı’ndan faydalanabilirler. Programa doktora diploması olan ya da lisans eğitiminden sonra en az 4 yıl yurt dışı araştırma tecrübesi olan araştırmacılar başvurabilir. Program kapsamında 24 ay süre ile istihdam edilecek olan araştırmacılara aylık yaklaşık 2800-3000 Avro karşılığı Türk Lirası net maaş ve 800 Avro karşılığı Türk Lirası araştırma, eğitim ve ağ kurma desteği verilir. Ayrıca Türkiye’ye gelen doktora sonrası araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen akademik Ar-Ge projelerinde görev alabilirler. Desteklenen akademik Ar-Ge projelerinde yer alacak doktora sonrası araştırmacılar aynı anda TÜBİTAK BİDEB bursiyeri olmaları durumunda aylık 6.000 TL’ye kadar burs alırlar.

2232’den Amerika vatandaşı olan bir araştırmacının faydalanması mümkün mü? Proje süresi sonunda Türkiye’de kalmaya devam etmek gibi bir zorunluluğu var mı?

2232’den Amerika vatandaşı olan bir araştırmacının faydalanabilir. Program başta Türk olmak üzere tüm araştırmacılara açıktır. Yabancı/Türk uyruklu araştırmacının en az 2 yıllık bir öneri ile başvurması gerekir. Proje sonuçlanınca Türkiye’de kalma zorunluluğu yoktur ancak araştırmacının Türkiye’de kalarak bilimsel ve/veya teknolojik katkılarına devam etmesi arzu edilmektedir.

Programı bitirdikten sonra mecburi hizmet koşulu bulunuyor mu?

Proje bittikten sonra mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak yürütücünün Türkiye’de kalarak bilimsel ve/veya teknolojik katkılarına devam etmesi arzu edilmektedir.

Başvuru yapılan proje kapsamında Türkiye’de herhangi bir üniversite proje için ev sahibi olabilir mi?

Devlet ya da vakıf üniversitelerinden biri seçilebilir ancak desteğin %60 oranında araştırma üniversitelerine verilmesi planlanmaktadır.

Proje yürütücüsü ailesini yanında getirebilir mi?

Yürütücü ailesini yanında getirebilir. Program kapsamında yürütücünün ailesi içinde sağlık sigortası ve aylık yaşam giderleri desteği sağlanmaktadır.

Stratejik olarak Türkiye’deki üniversitenin secimi ne kadar önemlidir? Projeye kaliteli öğrenci çekebilmek için mutlaka Türkiye’deki köklü üniversiteleri mi seçmek gerekir? Seçilecek üniversitenin devlet ya da özel vakıf üniversitesi olması, programa başvuru kabulünü ne derece etkiler?

Araştırmaya ev sahipliği yapacak kurum olarak öncelikle YÖK’ün belirlediği araştırma üniversitelerinden, diğer devlet üniversitelerden ya da vakıf üniversitelerinden biri tercih edilebilir.

Program kapsamında kaç proje desteklenecektir? Desteklenme şansı ne kadardır?

Destek kararı Başkanlık onayından sonra kesinleşecektir, bu sebeple kaç başvurunun destekleneceği bilinmemektedir. Bütçe kapsamında, mümkün olduğunda çok araştırmacının desteklenmesi arzu edilmektedir.

Doktora öğrencisi bursiyerlerin yurt dışındaki üniversiteden getirilebilmesi mümkün müdür?

Proje kapsamında araştırma ekibine dahil edilecek bursiyerlerin Türkiye’de doktora programına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Avrupa birliği projesi bulunan yabancı uyruklu bir araştırmacı için yıllık 3 aya kadar olan yurt dışında bulunabilme süresi uzatılabilir mi?

Yurt dışında kalış süresinin uzaması halinde 3 aylık süreyi aşan kısımla ilgili yapılacak işlem Grup Yürütme Kurulu’nda karara bağlanır.

Makine teçhizat giderlerinde limit var mıdır?

Araştırma desteğinin alt kalemlerinde limit bulunmamaktadır.

Destek kapsamında kuracağı ekipteki doktora öğrencilerinin; kongre, konferans vb. katılımlarına ilişkin seyahat masrafları fonlanabiliyor mu?

Proje kapsamında ekipteki doktora öğrencilerinin seyahat giderleri proje desteğinden karşılanabilir.