Yükümlülükler

-A +A

Program kapsamında desteklenen bursiyerler aşağıda belirlenen yükümlülüklere uymak zorundadır.

  1. Bursiyer bilimsel değerlendirme sonucu kabul edilen ve desteklenen araştırma konusunu değiştiremez ancak araştırma yaptığı kuruluş, danışman veya araştırma planında değişiklik talep edebilir. Bu durumda bursiyer ve mevcut danışma(lar)ı tarafından imzalı değişiklik talep yazısı ile araştırmanın yeni yürütüleceği kurum/kuruluşun ve/veya bursiyere danışmalık yapacak yeni danışman(lar)ın onay yazıları GYK tarafından görüşülür ve karara bağlanır.
  2. Bursiyer, bursiyerlik süresince ücretli göreve başlanması, yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek alınması, 5 iş gününden fazla süreyle yurt dışında çıkılması, adres, eposta ve telefon değişikliği gibi her türlü güncellemeyi ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde BİDEB’e bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle fazla ödemeye sebep olunması halinde yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır.
  3. TÜBİTAK’a haber verilmeden araştırmanın bırakılması veya ara verilmesi halinde burs iptal edilerek yapılan ödemelerin taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri alınmasına karar verilebilir.
  4. Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Çalışmanın gerektirmesi halinde Etik Kurul Onay Belgesi ile gerekli yasal ve özel izinlerin alınması zorunludur. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde, ilgililer hakkında TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK) hükümleri uyarınca işlem yapılır.
  5. Bursiyer, program mevzuatına uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemekle ve araştırmasını zamanında bitirmekle yükümlüdür.
  6. Bursiyerin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde GYK’nın değerlendirmesine göre bursiyerliği iptal edilebilir. Bu durumda kendisine yapılan tüm ödemeler, Taahhütname hükümleri çerçevesinde yasal faiziyle birlikte geri alınır.
  7. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler genellikle elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.