Yükümlülükler

-A +A
 • Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerin çalışmasını birlikte yürüttüğü bilim insanının/insanlarının da onayı bulunmalıdır.
 • Gelişme raporlarının belirtilen tarihleri izleyen en geç 10 gün içerisinde, sonuç raporunun ise araştırma bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Gelişme ve Sonuç Raporları izleme danışmanları tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan rapor için revizyon istenir. Revizyon da kabul görmez ise bursiyerin bursu durdurulur.
 • Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemeleri durdurulur. Durdurma tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde gelişme raporlarını sunmayan veya gelişme raporları talep edilen revizyon sonrasında da yeterli bulunmayan bursiyerlerin bursu, BİDEB Grup Yürütme Kurulu kararı ile kesilir.
 • Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin gelişme ve sonuç raporlarının ekinde BİDEB’e gönderilmesi gerekir.
 • Bursiyerin ücretli göreve başlaması, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan herhangi bir mali destek alması,5 iş gününden fazla süreyle yurt dışına çıkması, araştırmasını öngörülen tarihten önce bitirmesi ya da herhangi bir nedenle araştırmasına ara vermesi/bırakması halinde en geç 10 gün içinde TÜBİTAK BİDEB’e bilgi vermesi gerekir. Belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle fazla ödemeye sebep olunması halinde yapılan fazla ödemeler faizi ile birlikte geri alınır.
 • Bursiyerin çalıştığı Kurum tarafından verilmiş araştırma izin süresi sona erdiğinde bursun devam edebilmesi için yeni onaylı belgenin TÜBİTAK BİDEB’e iletmesi gerekmektedir.
 • Herhangi bir koşulda bursun dondurulmasının talep edilmesi durumunda çalışmaya ara verilmesi BİDEB Grup Yürütme Kurulu Kararı ile mümkündür. Kurul Kararı olmadan araştırmanın bırakılması veya ara verilmesi halinde, BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından bursiyerin bursunun iptal edilmesine ve yapılan ödemelerin taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri alınmasına karar verilebilir.
 • Bu program kapsamında burs alanlar, aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs alabilir. Ancak, TÜBİTAK’ın desteklediği projelerden alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık toplam burs üst limitini aşamaz. TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin bu programda yer alması halinde bu durumun bursiyer tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 • Bursiyer ve danışmanı/danışmanları, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa çalıştığı kurumun Etik Kurulundan, çalıştığı kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin alınması zorunludur. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
 • Mecburi hizmet gerektiren TÜBİTAK burs ya da desteklerinden yararlanmış olanlar, bu programdan burs aldıkları takdirde bu süre mecburi hizmet sürelerinden sayılmaz. Mecburi hizmet süresi burs süresiyle sınırlı olarak dondurulur.