TÜBİTAK Yenilikler Kitabı - page 6

Bakan’dan
Bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alan-
larındaki gelişmelerin değişim etkisine hep birlikte
şahit oluyoruz. Bu alanlardaki öncü ülkeler kaza-
nımlarını ticaret ve hizmet sektörleri başta olmak
üzere her alanda katma değeri yüksek ürünlere ve
uygulamalara dönüştürerek dünya ticaretinden
daha fazla pay alıyor, yaşam standartlarını yük-
seltiyor ve evrensel bilime verdikleri katkıyla daha
saygın bir konuma erişiyorlar.
Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarındaki faali-
yetlerin uluslararası gelişmeleri izleyerek ve ulusal
düzeyde belli bir uyum içinde yürütülebilmesi gün
geçtikçe daha önemli hale geliyor. Bakanlığımız
da ülkemizdeki bilim, teknoloji ve yenilik ekosiste-
minin eksikliklerini gidermek, çalışmaları planlayıp
koordine etmek ve uluslararası rekabet gücümüzü
artıracak politikalar belirlemek amacıyla bir dizi
önemli çalışmalar yürütüyor. Bir kısmı proje esaslı,
bir kısmı ise kurumsal yapılanmayı güçlendirme-
ye yönelik bu çalışmalar, temel olarak; üretimde
teknolojik dönüşümü sağlama, küresel rekabete
Fikri IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
uygun katma değeri yüksek ürünler üretme ve tek-
noloji tabanlı girişimciliği yaygınlaştırma amacı
taşıyor.
Ayrıca, Bakanlık olarak, AR-GE alanındaki pay-
daşların, ulusal teşvikler kadar uluslararası destek
ve fırsatlardan da yararlanmasına yönelik çalış-
malar yürütüyoruz. Geçtiğimiz dönemde, ülkemiz-
de yaşadığımız AR-GE atılımına önemli katkılar
sağlayan Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın
devamı niteliğindeki Avrupa’nın en yüksek bütçe-
li araştırma ve yenilik fonu Horizon 2020’ye resmi
olarak katıldık. Temennimiz sanayici ve akademis-
yenlerimizin, Horizon 2020 kapsamında, güncel
konular ve kilit teknolojiler alanlarında Avrupalı
ortaklarıyla daha yoğun işbirlikleri kurmaları ve
uluslararası teknoloji transferinde daha aktif yer
almalıdır.
TÜBİTAK Yenilikler kitabımızda, TÜBİTAK öncü-
lüğünde son dönemde geliştirdiğimiz yeni prog-
ramlar ile ülkemizin hedef ve politikaları ışığında
revize edilen programlarımızdan bir kısmını ka-
muoyunun bilgisine sunuyoruz. Yeni dönemde de,
TÜBİTAK, KOSGEB ve TPE ile birlikte bilim, teknoloji
ve yenilik ekosistemimizi daha etkin çalıştırmaya
yönelik önemli program ve teşvikler planlamaya
devam edeceğiz. İhracata odaklanacak, AR GE ve
yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef
odaklı, ivme kazanmamız gereken alanlarda ihti-
yaç odaklı ve tüm alanlarda da tabandan yukarı
yaklaşım odaklı anlayışı öncelikli teşvik edeceğiz.
Temel bilimlerden uygulamalı bilimlere, akademis-
yen ve özel sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusun-
da AR-GE desteklerimizi çeşitlendirecek ve destek
miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca
geleceğin bilim insanını yetiştirmeye özel önemve-
receğiz ve bu yöndeki desteklerimizi sürdüreceğiz.
Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha
güçlü şekilde hazırlamak, insanımızın yaşam stan-
dardını yükseltmek ve evrensel bilime katkı sağla-
mak amaçlı mücadelemizde paydaşlarımızın kat-
kısını bekliyor, destek ve katılımlarınız için teşekkür
ediyorum.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...108
Powered by FlippingBook