TÜBİTAK Bülten / Sayı 195 - Mart 2018 - page 1

Mart 2018
Sayı: 195
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
Prof. Dr. Hasan Mandal,
Görevi Prof. Dr. A. Arif
Ergin’den Devraldı
TÜBİTAK Başkanlığına
Prof. Dr. Hasan Mandal
Atandı
TÜBİTAK, Bilim ve
Teknoloji Haftasını
Birbirinden Renkli
Etkinliklerle Kutladı
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook