TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 1

Ekim 2017
Sayı: 190
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
TÜBITAK
6. Ulusal Açık
Erişim Konferansı
(AE2017)
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü, TÜBİTAK
MARTEK’i Ziyaret Etti
Kamu Açık Kaynak
Konferansının Üçüncüsü
Düzenleniyor
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook