TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 1

Kasım 2016
Sayı: 179
T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U
TÜBİTAK’ın ücretsiz yayınıdır.
Kamu Açık Kaynak
Konferansı
KAK 2016
Türkiye’de Havza Bazında
Hassas Alanların ve Su
Kalitesi Hedeflerinin
Belirlenmesi Projesi
Türkiye’nin
Yurtdışındaki İlk
OSB ve Kuluçka
Merkezi Chicago’da
Açıldı
TÜBITAK
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...40
Powered by FlippingBook