TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Helal Gıda Çalıştayı” TÜBİTAK MAM’da Gerçekleştirildi
TÜBİTAK MAM ve TSE işbirliği ile 15 Ekim 2015 tarihinde
başlayan “Helal Gıda Denetimlerinde Jelatin, Glutamat ve L-
Sisteinin Kaynağına Yönelik Hızlı, Ekonomik ve Pratik Tespit
Metotlarının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Yaygınlaştırıl-
ması”Projesi kapsamında, TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesin-
de “Helal Gıda Çalıştayı” yapıldı.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok kamu ve özel
sektörden kurum, kuruluş ve firma temsilcilerinin katıldığı
“Helal Gıda Çalıştayı”’nın sabah oturumu TÜBİTAK MAM Baş-
kan Yardımcısı Ali Tavlı’nın ve TSE Genel Sekreter Yardımcısı
Doğan Yazar’ın konuşmaları ile başladı.
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünden Doç. Dr. Canan Doğan
“Helal Gıda Denetim ve Üretiminde Önemli Konular” kapsa-
mında; Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Osman Sağdıç “Mikrobiyal Üretimle Elde
Edilen Katkı Maddeleri (Enzimler, Yağ asitleri, Aminoasit-
ler) konusunda; Besler Gıda Ar-Ge Müdürü Nevin Başaran
“Margarin Üretiminde Kullanılan Yağ Asitlerinin Kaynağı”
konusunda; Pakmaya Ar-Ge Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tür-
ker “Mayalar (Enzimler, Doğal Mayalar)” konusunda; Alan-
ya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve
Rektör Yardımcısı “Katkı Maddeleri (Yağlardan Elde Edilen,
Yağ Asitlerinin Kullanıldığı, Gliserolün Kullanıldığı, Mono ve
Digliseritlerin Kullanıldığı)” konusunda; Aromsa Yasal İşler
Şefi Burcu Seven “Etil Alkol Kullanılarak Üretilen Aromalar”
konusunda sunumlar gerçekleştirdiler.
“Helal Gıda Çalıştayı”nın öğleden sonraki oturumunda
gerçekleştirilen Panelde TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar ve Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman
Sağdıç’ın moderatörlüğünde Helal Gıda kapsamında dini
vecibelere göre sektörün ihtiyaçları, problemleri ve bu ko-
nudaki çözümleri görüşüldü.
Bu Çalıştay sonrasında, rekabet gücü oluşturabilecek
ulusal kaynaklı özgün metotların geliştirilmesini, helal gıda
denetimlerinde dini vecibelere göre sağlık ve etik (helal) ge-
reksinimlerin sağlanmasını ve bu sayede hem tüketicilerin
hem de üreticilerin korunmasını içeren yeni projelerin geliş-
tirilmesi hedefleniyor.
Nükleer Güvenlik Düzenlemeleri Semineri
TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma-
cılarından Dr. Erhan İlkmen, “Nükleer Teknolojinin Tarım, Tıp
ve Tahribatsız Muayene Alanlarındaki Uygulamaları ve Nük-
leer Güvenlik Düzenlemeleri” konulu seminer verdi.
Nisan ayında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilimsel ve Tek-
nolojik Daimi İşbirliği Komitesi (COMSTECH) tarafından,
Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu, Pakistan Nükleer Dü-
zenleme Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İş-
birliği içinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen
“Application of Nuclear Radiation in Agriculture, Medicine,
Non-Destructive Testing and Nuclear Regulatory Practices”
başlıklı Çalıştay’a katılan Dr. İlkmen, bu Çalıştay’da edindi-
ği bilgileri ve tespitlerini, MAM’daki seminerde katılımcılara
aktardı.
Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Tek-
noloji Geliştirme ve Yönetimi Birimi tarafından düzenlenen
seminerde, nükleer teknolojinin enerji üretimi dışındaki uy-
gulamalarının (izotop üretimi, tıp, sanayi, tarım, vs.) sosyoe-
konomik gelişime katkıları ve Pakistan’ın nükleer güvenlik
konusundaki tecrübeleri, ilgili Çalıştayda edinilen bilgiler ve
tespitler üzerinden katılımcılara sunuldu.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook