TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 21

21
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Kamu kurum ve ku-
ruluşları, mobil uygulama sayesinde vatandaşa yönelik bi-
linçlendirme kampanyalarını yaygınlaştırabilecekler. Loops
uygulaması ile vatandaşlar, kampanyalara kendi cihazları
aracılığı ile ulaşabilecek. Böylece sistem sayesinde her bir
vatandaşın etkileşimli bir şekilde bilinçlendirilmesi sağlana-
cak” şeklinde konuştu.
Çevre sorunlarının günümüzde ciddi problemleri de be-
raberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Özbay açıklamasını
şöyle sürdürdü:
“Atıktan Gelen Gelirler Bağışlanabilecek”
“Loops mobil uygulaması, IOS ve Android işletim sistem-
li cep telefonlarına ücretsiz yüklenebilecek. Sürdürülebilir
bir gelecek oluşturmak isteyen herkese bunun etkileşimli
yolunu sunan Loops, sürdürülebilirlikle ilgili kampanyaları
önerecek ve bu kampanya etkileşimleri sonucunda onları
teşvik edici Loop puanlar kazandıracak. Vatandaşlar kaza-
nılan puanlar ile indirim kuponları alabilecek, çekilişlere ka-
tılabilecek, isterlerse kazanılan puanları vakıf ve derneklere
bağışlayabilecekler.”
Proje sahibi Faruk Ahmet Şenol ise Dünyada bir ilk olarak
gerçekleştirilen yazılım ve cihazın insanların çevre bilinci
seviyelerinde önemli bir fark oluşturacaklarına inandıkları-
nı belirtti. Proje ile çevreye duyarlı birçok firmanın sisteme
entegre olmasının beklendiğini anlatan Faruk Ahmet Şe-
nol, “Projemizde nihai amacımız, insanların geri dönüşüm
ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bakış açılarını
değiştirmektir” şeklinde konuştu. Şenol açıklamasını şöyle
tamamladı:
“Sürdürülebilir Bir Geleceğe Katkı Sağlıyoruz”
“Mevcut durumda tüketicilerin çok büyük bir kısmı bir
ürün aldığı zaman, bunu doğrusal bir süreç (ürünü satın al-
dım, kullandım ve atarak kurtuldum) olarak algılamakta ve
bu sürecin makro anlamdaki etkilerini değerlendirmekte
bilinçsiz kalmaktadırlar. Sistemimiz sayesinde tüketiciler bu
süreci çevrimsel (ürünü satın aldım, kullandım, geri dönüş-
türmeye çalıştım, yarattığım değer için ödüllendirildim, geri
aldım, kullandım vb.) olarak algılamaları bu döngüye dâhil
olarak çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomi-
ye katkı sağlamada etkin rol almalarını amaçlamaktayız. Bu
bakış açısı ile geliştirdiğimiz sistemi ticarileştirme aşamasına
getirmiş ve tüm gayretlerimizle lansman hazırlıklarını ta-
mamlamak ve insanların sürdürülebilir bir gelecek inşa et-
mek adına atacağımız ilk adımlar için heyecan duymaktayız.”
Kutuları
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook