TÜBİTAK Bülten / Sayı 175 - Temmuz 2016 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1MV Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi (AMS) Çalıştayı
“1MV Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi (AMS) Çalıştayı”
TÜBİTAK MAM’da yapıldı.
TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde (YDBE)
kurulan AMS (Accelerator Mass Spectrometry) Laboratuva-
rının numune kabul ve yasal prosedürlerinin görüşüldüğü
Çalıştay’a Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Daire Başkan-
lığı Laboratuvar Müdürlükleri Birim Sorumlusu Bülent Gö-
nültaş, İstanbul, Ankara, Kocaeli Müze Müdürleri, Gazi, Koç,
Boğaziçi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye Atom Enerji
Kurumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ma-
den Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden gelen yetkililer ile
TÜBİTAK MAM’dan ilgili Enstitü/Birim çalışanları katıldı.
Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Murat Makaracı tarafından açılış konuşması ile başlayan
Çalıştayda, C14 yaş tayin analizinin ülkemiz ve bölge için
önemi vurgulandı. Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Abdullah Karaman tarafından, örneklerin kabulün-
de ve testin yapılmasında uyulması gereken yasal mevzu-
atlar, sorumluluklar, prosedürler vb. konuların belirlenmesi
gerektiği vurgulandı. Çalıştay sonrasında Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile ikili işbirliği protokolü yapılmasına karar verildi.
Çalıştayın ardından program, AMS (Accelerator Mass Spe-
ctrometry) laboratuvarının gezilmesi ile tamamlandı.
MAM’da “Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi (Smart Mobility Clustering)” Toplantısı
TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde yapılan Akıllı Hareket-
lilik Kümelenmesi’nin (Smart Mobility Clustering) ilk toplan-
tısı, MAM İş Geliştirme ve Sanayileştirme Başkan Yardımcısı
Dr. İbrahim Bekar’ın açılış konuşması ile başladı.
Toplantıda, akıllı hareketliliğin ülkemiz ve bölge için öne-
mi vurgulandı, ilgili kuruluşların akıllı hareketlilik konusun-
da yapmakta oldukları çalışmalar ve yapmayı planladıkları
çalışmaların sunumları yapıldı. Akıllı Hareketlilik Kümelen-
mesi’nin katılabileceği AB platformları ve başvuru yapabi-
leceği UFUK2020 programı çağrıları TÜBİTAK Uluslararası
İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından tanıtıldı.
Toplantıya, konuyla ilgili 40 firmanın, dört üniversitenin,
Kocaeli Sanayi Odası’nın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın,
İstanbul Sanayi Odası’nın, yerel yönetim kuruluşlarının, kal-
kınma ajanslarının, derneklerin temsilcileri ile TÜBİTAKMAM
ve TÜBİTAK BİLGEM’den ilgili Enstitü/Birim çalışanları katıldı.
Toplantı sonunda, Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi’nin ül-
kemiz için gerekli olduğu, bu konuda ulusal ve uluslararası
platformlara katılınması ve destek mekanizmalarına başvu-
rulması gerektiği sonucuna ulaşıldı.
Ruanda Büyükelçisi MAM’ı Ziyaret Etti
Ruanda Büyükelçisi H.E William Nkurunziza ve Ticari Ate-
şe Vivian Kayitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni
(MAM) ziyaret etti. TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Birimi ve
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü yetkilileri tarafından Mayıs
2016’da Afrika’ya (Ruanda, Tanzanya) yapılan ziyaretlerin
devamı olarak gerçekleşen bu ziyaret kapsamında, Ruanda
Büyükelçisi ile Ticari Ateşesi TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu tarafından kabul edildi ve iki ülke arasın-
da gerçekleştirilebilecek işbirliği olasılıkları değerlendirildi.
İş Geliştirme Birimi eşliğinde Kimyasal Teknoloji Enstitüsü,
Gıda Enstitüsü ve Enerji Enstitüsü ziyaretlerini gerçekleşti-
ren heyet, konunun uzmanları tarafından verilen bilgiler
ışığında yürütülen çalışmaları yerinde incelendi. Afrika ile iş
geliştirme görüşmelerine devam edilecek.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook