TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
HİDS Projesi’nin Geçici Kabul Testleri Gerçekleştirildi
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütü-
len Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi Geliştirme Pro-
jesi kapsamında geçici kabul testleri başarı ile tamamlandı
ve Kabul Komisyonu tarafından projenin geçici kabulüne
karar verildi.
Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi, havzalardaki
erozyon, çölleşme, arazi kullanımı, orman gibi veri temala-
rını birlikte değerlendiren ve tüm havzaları kapsayan bir iz-
leme ve değerlendirme sistemidir. Proje ile hassas alanların
tespit edilmesine ve izlenmesine olanak sağlayacak Havza
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesi ve ülke-
mizin çölleşmeye hassas alanlarının tespit edilmesine yö-
nelik çölleşme modelinin ve risk haritasının oluşturulması
hedefleniyor.
TEİAŞ ile Bilişim Yönetim Sistemi Ön Analiz Projesi
Sözleşmesi İmzalandı
TÜBİTAK BİLGEM, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve TÜ-
BİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
arasında Bilişim Yönetim Sistemi Ön Analiz Projesi Sözleş-
mesi imzalandı.
Projede, TEİAŞ’ın sorumluluk sahasında bulunan trafo
merkezi ve iletim hattı projelerinin iş süreçlerinin merkezi
bir veritabanından takip edilmesi, ilgili coğrafi nitelikli ve
bu coğrafi nitelikleri tamamlayıcı türdeki evrakların/sayısal
verilerin elektronik ortamda yönetilmesi ve ileride kurula-
cak olan TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Projesi
ile entegre şekilde çalışacak ISO-TC211 (Geographic infor-
mation/Geomatics) ve OGC (Open Geospatial Consortium)
standartlarına uygun bir yazılım sisteminin kurgulanması
için teknik gereksinimlerin ve yol haritasının belirlenmesi
amaçlanıyor.
Sekiz ay sürecek Proje kapsamında Analiz Uygulama Pla-
nı, Mevcut Durum Analizi, ÇözümÖnerileri Raporu ve Taslak
Teknik Şartname hazırlanacak.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook