TÜBİTAK Bülten / Satı 174 - Haziran 2016 - page 28

28
Bülten
HAZİRAN 2016
“Patent Başvurusu ve Uluslararası
Patent Gerçekleri” Semineri
Prof. Dr. Tarık Özkul, Yerleşke İdari Bina Konferans Salo-
nu’nda “Patent Başvurusu ve Uluslararası Patent Gerçekleri”
başlıklı seminer verdi. TÜBİTAK BİLGEM tarafından organize
edilen seminere yerleşke genelinden, başta proje yönetici-
leri olmak üzere, çok sayıda çalışan katıldı.
Yaklaşık 40 patent sahibi olan Prof. Dr. Tarık Özkul, konuş-
masında, bir buluşun patent olabilmesi için sahip olması
gereken üç önemli özelliği yenilik (novelty), endüstriye uy-
gulanabilirlik (industrial applicability) ve özgünlük/yaratıcı-
lık (inventive step) olarak sıraladı. Genel olarak hangi tür bu-
luşlara patent verilmediğine değinen Özkul, ülkeden ülkeye
uygulamaların farklılık gösterebileceğini belirtti. Patent İş-
birliği Antlaşması’nın (PCT: Patent Cooperation Treaty) ge-
nel işleyişini anlatan Prof. Dr. Tarık Özkul, gelişmiş birçok
ülkenin ve Türkiye’nin de üye olduğu antlaşmanın sağladığı
avantajları şu şekilde sıraladı: Patent başvurusuna standart
getirilmesi, makul ücret, aracısız başvuru, hızlı araştırma ve
sonuçların 18 ay boyunca gizli tutulması.
Sunumunda ISA (Uluslararası Araştırma Ofisleri), WIPO
(Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) ve EPO’nun (Avrupa Patent
P a t e n t B a ş v u r u s u v e U l u s l a r a r a s ı P a t e n t G e r ç e k l e r i S e m i n e r i
Organizasyonu) genel yapı ve işleyişine yer veren Prof. Dr.
Özkul, patent alma sürecinde dünya genelinde ve Türkiye
özelinde problem teşkil eden konulara değindi. Karşılaşılan
problemler için çözüm önerileri de sunan Prof. Dr. Özkul,
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Program, Başkan
Danışmanı Dr. Lami Kaya’nın konuşmacıya teşekkür belgesi
takdimleriyle son buldu.
KAYS Projesi 6. Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi kap-
samında T.C. Kalkınma Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve
Analiz Dairesi’nin (İDAD) iş süreçlerini kapsayan KAYS Proje-
si’nin son çalıştayı olan 6. Çalıştay tamamlandı.
Çalıştay, Antalya’da Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, 26 Kal-
kınma Ajansı temsilcisi ve KAYS Proje Ekibi’nin katılımıyla
gerçekleşti. Kalkınma Bakanlığı’ndan Salih Acar’ın açılış
konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, Proje Yöneticisi Ender
Özmen, projenin gelişimi, mevcut durumu ve planlanan fa-
aliyetleri hakkında bilgi verdi. Dinamik Raporlama Bileşeni
katılımcılara anlatıldı, alınabilecek örnek raporlar araç üze-
rinden gösterildi.
Çalıştayın ikinci ve üçüncü günlerinde Ajanslardan gelen
iyileştirme önerileri ve değişiklik isteklerinin alındığı ve ön-
celiklendirildiği yuvarlak masa oturumları düzenlendi. Otu-
rumların öncesinde, oturumda değerlendirilecek konularla
ilgili yazılımda bulunan özellikler KAYS Proje Ekibi tarafın-
dan katılımcılara anlatıldı.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook