TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
kımdan durmak yok, çalışacağız, daha çok çalışacağız. Daha
önce kaybettiğimiz zamanların telafisi için çalışacağız.”
Laboratuvarda yürütülecek çalışmalar
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Arif Ergin de kurum olarak ülkeye teknolojik
üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurt içinde
geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmenin mutlu-
luğu içerisinde olduklarını söyledi.
Türkiye’nin hedeflerini tutturabilmesi için teknoloji kaza-
nımı çalışmalarına sistematik bir boyut kazandırarak, biyo-
teknoloji dâhil yaşam bilimleri, malzeme, havacılık ve uzay,
bilgi ve iletişim, savunma teknolojileri ile nanoteknoloji
alanlarında ihtiyaç duyduğumuz teknoloji tabanına ulaş-
mak zorunda olduğunu vurgulayan Ergin, ürün odaklı bir
teknoloji yönetim anlayışını benimsenmesi ve bu doğrultu-
da çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
TÜBİTAK UZAY bünyesinde yerli Ar-Ge’den yerli üretime
geçiş için gerekli çalışmaların gerçekleştirileceği ve sektö-
re katkı sağlayacak kalifiyede bir Optik Sistemler Araştırma
ve Uygulama Laboratuvarı kurulacağını belirten Ergin, la-
boratuvar bünyesinde uydu, astronomi ve kritik savunma
sistemlerinde ihtiyaç duyulan büyük çaplı optik bileşenlerin
yapısal şekillendirme, optik özellik kazandırma, yüzey işle-
me, fonksiyonel kaplama, test, analiz ve sistem entegras-
yonlarının yapılması üzerine çalışmalar yapılacağını bildirdi.
Ergin, TÜBİTAK UZAY Optik Sistemler Araştırma ve Uygu-
lama Laboratuvarı’nın tamamlanmasıyla birlikte planlanan
yüksek çözünürlüklü uydu kamerası, yerli astronomik teles-
kop sistemlerinin, yüksek güçlü lazer optiklerinin ve hava
ikaz sistemi optiği geliştirilmesi projelerinde önemli mesa-
feler kat edileceğini belirtti.
Konuşmaların ardından, Bakan Işık ve Milli Savunma Ba-
kanı İsmet Yılmaz ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail De-
mir butona basarak, laboratuvarın temelini attılar.
TÜBİTAK SAGE İki Tesisi Daha Devreye Soktu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma
Bakanı İsmet Yılmaz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin
ve beraberindekiler daha sonra TÜBİTAK SAGE İleri Birleştir-
me Teknolojileri, Mobil Uçuş Test Altyapısı (MUTA) ve Uzak-
tan Test İzleme Altyapısı açılışını gerçekleştirdi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook