TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
harcamak gerekiyor. Bizim politikamıza uygun değil. Bunla-
rı yerli üretelim dedik. 32 düzeneğin yerli üretimi için çağ-
rıya çıktık, şu anda 25 milyon lira değerinde yerli düzenek
üretimine başladık. Hedefimiz, bu bilim düzeneklerinin ta-
mamını yerli üretmek. Düzenek ve deney setleri üretilirken
orijinal, yenilikçi, etkileşimli ve dokunulabilir olacak. Ulusla-
rarası standartlara uygun olarak geliştiriyoruz. Çoklu ortam
ögelerinin olmasını istiyoruz. Mümkün olduğunca engelli
kullanımına açık olmasını istiyoruz” diye konuştu.
Açılışa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın yanı
sıra, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Meh-
met Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı.
Dinamik Dünya Galerisi’nde Neler Var?
Tasarımı Exploratorium Bilim Merkezi tarafından yapılan
galerideki sergi ünitelerinin üretimi Roto Group firması ta-
rafından yapıldı. Galerinin “Hava-Su” alanında gaz modeli,
damlalar, girdap, tornado; “Yaşam” alanında hücre ve DNA
modeli, canlıların şekilleri; “Dünya” alanında Dünya çekirdek
modeli, kayalar-fosiller, deprem, 3 boyutlu Kocaeli haritası,
volkan ve heyelan videoları; “Güneş Sistemi” alanında güneş
yolu modeli, Ay’ın evreleri, gelgitler, uzay fotoğrafları, Güneş
Sistemi modeli;“Evren”alanında tayflar, Güneş yüzeyi, yerçe-
kimi kuyusu gibi düzenekler bulunmaktadır.
Eski SEKA Kâğıt Fabrikasının restore edilmesiyle 8 bin 560
metrekare alan üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve
TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Kocaeli Bilim Merkezi’nde, yüz-
lerce bilimsel düzeneğin yer aldığı sergi salonları, pek çok
eğitim programının yürütüldüğü laboratuvar&eğitim alan-
ları ve yeni sergilerin üretimlerinin yapılabileceği atölyeler
yer alıyor.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook