TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 7

7
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bakan Fikri Işık, 29. BTYK Kararlarını Açıkladı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ulusal Uzay
Araştırma Programı Yol Haritası’nın, araştırma, teknoloji ge-
liştirme, insan kaynakları ve uluslararası işbirliği boyutlarını
içerecek ve 2016-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordi-
nasyonunda güncellenmesine karar verildiğini bildirdi.
Bakan Işık, 29’uncu toplantısı gerçekleştirilen “Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu”nda (BTYK) alınan kararları açıkladı.
Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı kapsamında,
“Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türki-
ye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer
Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin An-
laşma” gereğince, proje şirketinin Sinop’ta nükleer santral
kurmak üzere çalışacağını belirten Işık, nitelikli işgücünün
geliştirilmesi amacıyla şirketin Sinop’ta Nükleer Teknoloji
ve Eğitim Merkezi kuracağını, işletim ve bakım alanlarında
eğitim programları yürüteceğini söyledi. Nükleer güç sana-
yisinde teknoloji geliştirilmesi ve transferinin yapılması ko-
nularında, işbirliği niyetinin taraflarca beyan edildiğini kay-
deden Işık, program kapsamında ikinci aşama (2016-2023)
olarak nükleer teknolojinin yerlileştirilmesini sağlamak üze-
re yeni bir karar alınacağını ifade etti.
e-Devlet ihaleleri dahil olmak üzere kamu bilişim ürün ve
hizmet tedariklerine istekli firmalara yönelik yetkilendirme
ve belgelendirme sisteminin oluşturulduğunun altını çizen
Işık, bu konudaki mevzuat değişikliklerinin tamamlandığını
belirtti.
- Uzay araştırmaları
Ulusal Uzay Araştırma Programı Yol Haritası’nın araştırma,
teknoloji geliştirme, insan kaynakları ve uluslararası işbirliği
boyutlarını içerecek ve 2016-2023 yıllarını kapsayacak şe-
kilde TÜBİTAK koordinasyonunda güncellenmesine karar
verildiğine işaret eden Işık, “Gerek Ulusal Uzay Araştırma
Programı Yol Haritası 2016-2023’ün takibi, gerekse sektör
paydaşları arasında eşgüdümü sağlaması için Türkiye Uzay
Ajansının kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması-
na ve karara ilişkin gelişmelerle güncellenen programın,
BTYK’nın 30. Toplantısı’na sunulması kararlaştırıldı” diye ko-
nuştu.
Ar-Ge, yenilik, girişimcilik projelerinde çıktıların ticari pro-
totip ve ürüne dönüşmesini, yatırımcı ve pazarla buluşma-
sını kolaylaştırmak amacıyla ticarileşme odaklı sektörel yol
haritaları oluşturulmasının kararlaştırıldığına değinen Işık,
“Bu doğrultuda özel sektör Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin
ticarileşmesini kolaylaştıracak müşteri ve yatırımcı odaklı ön
kuluçka, hızlandırıcı ve kurumsal mentörlük mekanizmala-
rının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek verilmesi,
orta ve yüksek teknolojili projelerin ticarileşmesine yönelik
uzun vadeli finansman imkanının artırılması için Kalkınma
Bankası’nın yeniden yapılandırılması ihtiyacının değerlen-
dirilmesi çalışmalarının yapılmasına karar verildi” ifadesini
kullandı.
- Sanayinin rekabet gücü artırılacak
Türk sanayisinin yüksek teknoloji üretiminde uluslara-
rası rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak akıllı üretim
sistemlerine geçişi amacıyla ülke dinamiklerine uygun yü-
rütme, uygulama ve izleme modelinin eğitim, istihdam ve
sektörel politikalarla ilgili analizleri de kapsayacak şekilde
ilgili sektör paydaşları eşgüdümünde geliştirilmesinin ka-
rarlaştırıldığını belirten Işık, şunları kaydetti:
“Sanayi 4.0 devrimi, siber fiziksel sistemler, yapay zeka,
sensör, robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri,
siber güvenlik ve bulut bilişim başta olamak üzere kritik ve
öncü teknolojilerde yetkinlik kazanılmasını sağlayacak Ar-
Ge çalışmalarının artırılmasına karar verildi. Kritik ve öncü
teknolojilerin yerli firmalarımızca üretilmelerini sağlayacak
üretim altyapılarına yönelik, pilot üretim ve gösterim des-
teklerini de kapsayacak şekilde, gerekli teşvik ve destek me-
kanizmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konula-
rında çalışmaların gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.”
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook