TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 6

6
Bülten
MART
2016
cağımız kararla da bu doğrultuda önemli mesafeler alacağı-
mıza inanıyorum” diye konuştu.
Tarihte de bilim insanlarının bilim alanında atılan adım-
ları değerlendirerek adım attıklarını, buna göre gidecekleri
ülkeleri seçtiklerini kaydeden Başbakan Davutoğlu, Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra İstanbul’u
yeniden inşa etmek, bir ekonomik merkez haline dönüştür-
mek adına bilim insanlarını buraya çekecek teşvikler verdi-
ğini anımsattı.
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 29. Toplantısına, Başbakan
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet
Şimşek, Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Bir-
liği Bakanı Volkan Bozkır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma
Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkçi, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Millî Savun-
ma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım, BTYK üyeleri ve diğer protokol üyeleri katıldı.
olmaz. “
Başbakan Davutoğlu, değerlendirmelerine şöyle devam
etti:
“Aslında bu bizim için çok önemli bir ön şart mahiyetin-
dedir. Çünkü Türkiye bugün çok kritik bir coğrafyada kendi
istikrarını koruyarak, demokrasisini yaşatarak ve ekonomik
kalkınmasıyla birlikte bilimsel gelişmenin önünü açmayı he-
defliyor. Biz bu çerçevede son 13 yılda istikrarlı bir dönem
yaşamış olmamız, istikrarlı siyasi bir seyir takip etmiş olma-
mız, aldığımız kararları uygulayabilme kabiliyetine sahip
olmamız dolayısıyla ve aynı dönemde büyük bir ekonomik
kalkınma sergilemiş olmamız dolayısıyla, Ar-Ge çalışmala-
rında büyük bir ivme kazandık.”
Ar-Ge Çalışmaları
2002 yılında Ar-Ge faaliyetleri ile bugünkü Ar-Ge çalışma-
ları karşılaştırıldığında, arada büyük bir fark olduğuna işaret
eden Davutoğlu, “2002 yılında sadece 3,9 milyar tutarında-
ki Ar-Ge çalışmaları geçen yıl itibarıyla 17, 6 milyar tutarına
kadar çıktı. Dolayısıyla gayrisafi milli hasılaya oran itibarıyla
da yüzde 0,5 yüzde 1’e çıkmış olduk. Önümüzdeki dönemde
inşallah yüzde 3’e bunu çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün ala-
B i l i m v e T e k n o l o j i Y ü k s e k K u r u l u 2 9 . T o p l a n t ı s ı
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook