TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kurulu 29. Toplantısı
önemli husus, terör faaliyetleri bağlamında son dönemde
Türkiye’yi de bu jeopolitik kriz kuşağına çekme çabalarıdır.
Biz buna karşı mutlaka, hep beraber omuz omuza vermek
durumundayız ve Türkiye’nin her türlü terör tehdidi karşı-
sında, bu terör tehdidinin ortaya çıkardığı riskler karşısında
bütün kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, aydınlarıyla,
akademisyenleriyle birlikte tavır almamız, bilimsel hayatımı-
zın gelişmesi bakımından da büyük önem taşıyor.”
“Ortak Bir Tutum Sergilemeleri Büyük Önem Taşıyor”
Başbakan Davutoğlu, bütün illerde üniversite kurdukları-
nı, eğer bazı illerde güvenlik şartları sağlanamazsa bu üni-
versitelerden olumlu bilimsel yayınlar, gelişmeler bekleme-
nin imkânsız olacağını dile getirerek, “Bu dönemde özellikle
de belli şehirlerimizde yoğunlaşan terör tehdidi karşısında
bilim adamlarımızın açık ve net bir tavırla Türkiye’nin gele-
ceğini tehdit eden bu gelişmeler karşısında ortak bir tutum
sergilemeleri büyük önem taşıyor. Her ne suretle olursa ol-
sun Türkiye’nin bu jeopolitik risk kuşağına girmemesi konu-
sunda her türlü tedbiri almaya kararlıyız” diye konuştu.
Demokrasi bağlamında ise Türkiye’nin, fikir, düşünce
ve bilimsel özgürlüğün güçlendirildiği bir yeni dönemi
2002’den itibaren yaşadığını söyleyen Davutoğlu, demokra-
si ve istikrarı birlikte sürdürmenin önemine işaret etti.
Demokrasinin güçlendirilmesi bağlamında bundan sonra
da atılacak adımları yoğunlaştıracaklarını ifade eden Davut-
oğlu, büyük reform çabalarına öncülük edeceklerini anlattı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “2002 yılında sadece 3,9
milyar tutarındaki Ar-Ge çalışmaları geçen yıl itibarıyla 17,6
milyar tutarına kadar çıktı. Dolayısıyla, gayrisafi milli ha-
sılaya oran itibarıyla da yüzde 0,5 yüzde 1’e çıkmış olduk.
Önümüzdeki dönemde inşallah yüzde 3’e bunu çıkarmayı
hedefliyoruz” dedi.
Son 13 Yılda 20 Kez Toplandı
BTYK’nın 1983 yılında başlayan süreç kapsamında bugü-
ne kadar 29 kez toplandığını anlatan Davutoğlu, 2002 yı-
lında AK Parti iktidara gelinceye kadar sadece 9 kez, son 13
yılda ise 20 kez toplandığını belirtti.
Başbakan Davutoğlu, hiç eksik olmadan her sene bir araya
gelerek bilim ve teknoloji alanındaki düşünceleri, kanaatle-
ri, stratejileri paylaşarak ve geleceğe dönük planlarla ilgili
bilim kurul ve kurumlarını ilgilendiren kararlar aldıklarını
vurguladı. Başbakan Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fikir Özgürlüğünün Olmadığı Ülkelerde Bilimsel Gelişme
Olmaz”
“Bilimsel gelişmelere baktığınızda tarih boyu 3 asgari
unsurun mutlaka olmazsa olmaz şart olarak bilimsel geliş-
menin önünü açtığını ve bunların olmayışının bilimsel ge-
lişmeyi engellediğini görüyoruz. Birincisi istikrar, bir düzen,
bir kamu düzeni, istikrarın olduğu yerlerde bilim hayatı geli-
şebilir, çünkü nihayet kargaşanın, kaosun, istikrarsızlığın, te-
rörün, şiddetin olduğu bir alanda her şeyden önce güvenlik
konuları bilimsel gelişmenin önünde gelmeye başlar. İkinci-
si ise, fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğünün olmadığı, düşünce
özgürlüğünün olmadığı toplumlarda istikrar olsa da bilim-
sel gelişme olmaz. Çünkü lokomotif düşünceler tartışma-
ya açılmayan, eleştirilmesi mümkün olmayan varsayımlara
dayalı yaklaşımlar, bilimsel gelişmenin önündeki en büyük
engellerdir. Üçüncüsü de bilimsel gelişmeleri ve bilimsel pa-
radigmayı sosyal hayata yöneltecek ekonomik kalkınma ve
gelişmişlik düzeyi. Bunlardan herhangi birisi eksik olduğun-
da o ülkede bilimsel gelişmenin sağlanabilmesi mümkün
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook