TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 4

4
Bülten
MART
2016
Bilim ve Teknoloji Yüksek
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 29. Toplantısı,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
koordinasyonu ile gerçekleştirildi. Başbakan Ahmet Davu-
toğlu’nun açılış konuşması ile başlayan BTYK toplantısı, TÜ-
BİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in sunumu ile devam etti.
Vilayetler Evi’nde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu 29. Toplantısı’nın açılışında konuşan Başbakan Da-
vutoğlu, bir yeri fethetmenin yetmeyeceğini, aynı şekilde
gelecek planlaması yapılabilecek siyasi düzenin sürmesinin
de önemli olduğunu söyledi.
İkinci Dünya Savaşı’nda, Avrupalı bilim adamlarının göç
etmesinin, Amerika’daki üniversitelerin gelişmesinde bü-
yük etkisi olduğunu belirten Davutoğlu, yine İkinci Dünya
Savaşı’ndan kaçan Alman bilim adamlarının etkisiyle başta
İstanbul Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitenin bö-
lümlerinin geliştiğini anlattı.
Davutoğlu, Türkiye’nin şimdi de bilim insanlarını cezbe-
decek şekilde bilimsel ortamın iyileştirildiği bir altyapıya
kavuşturulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bunun olmazsa olmaz şartı istikrar. Son dönemde özellik-
le çevre bölgelerde, ülkelerde yaşanan krizler Türkiye’yi tam
anlamıyla bir cazibe merkezi haline getirmiş durumda. Bir
çok bilim insanı, önemli düşünür, Türkiye’de yaşamayı, çevre
ülkelerdeki siyasi krizler dolayısıyla büyük bir avantaj olarak
görmekte, bu çerçevede de vatandaşlık müracaatları da da-
hil olmak üzere hepimizi sevindiren bir gelişme trendi gör-
mekteyiz. Ama burada Türkiye içinde tehdit teşkil eden en
B i l i m v e T e k n o l o j i Y ü k s e k K u r u l u 2 9 . T o p l a n t ı s ı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘Türkiye bugün çok kritik bir coğrafyada kendi istikrarını koruyarak,
demokrasisini yaşatarak ve ekonomik kalkınmasıyla birlikte bilimsel gelişmenin önünü açmayı
hedefliyor” dedi.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook