TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 14

14
Bülten
MART
2016
Yerli Elektrikli Lokomotif Testleri
Başarıyla Geçti
Çekiş ve kontrol sistemleri ile Türkiye’de yerli olarak üreti-
len en güçlü araç olan E1000 Elektrikli Lokomotifinin “Yerin-
de İnceleme ve Sonuç Raporu Toplantısı”, Eskişehir TÜLOM-
SAŞ tesislerinde yapıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet De-
miryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün Müşteri Kurum
olarak yer aldığı, TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü’nün yöne-
ticiliğini ve TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nün yürütücülü-
ğünü yaptığı “E1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi”
isimli projenin“Yerinde İnceleme ve Sonuç Raporu Toplantı-
sı”26 Şubat 2016 tarihinde Eskişehir TÜLOMSAŞ tesislerinde
yapıldı.
Toplantıya Devlet Demiryolları İşletmesi (DDYİ) Genel
Müdürü Ömer Yıldız, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı,
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Ali Tavlı, TÜBİTAK KAMAG
Grup Yürütme Komitesi Sekreteri Mustafa Ay, DDYİ Genel
Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili teknik perso-
nel, proje personelleri ve proje izleyicileri katıldı.
E1000 Testleri Başarıyla Geçti
Yapılan test sürüşünde 1000 tonluk katar ağırlığı bağla-
nan lokomotif eğimsiz yolda test edildi. Test sırasında kalkış
ve duruşlar esnasında dizi yavaşlatma ve kayma kızaklama
önleme sistemleri başarı ile test edilerek 1000 ton yükle per-
formans isteri olan 65 km/h hedefi yakalandı. 2015 Kasım
ayında Bilecik rampalarında yapılan eğimli yol testlerinde %
2,8 eğimde 520 ton yükle dur-kalk testleri ve 520 ton ile re-
jeneratif iniş ve durma testleri yapılan lokomotif testlerden
başarı ile geçmişti.
E1000 Nedir?
Çekiş ve kontrol sistemleri ile, Türkiye’de yerli olarak üreti-
len en güçlü araç durumunda olan E1000 Projesi ileTCDD’nin
manevra ve kısa mesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, modern AC sürüş sistemine sahip 1 MW gücünde
elektrikli lokomotif geliştirilmesi ve prototip üretimi yapıldı.
Dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı
araç sektöründe katma değeri en yüksek bileşenlerden olan
cer konverteri, cer kontrol ünitesi, merkezi kontrol ünitesi
gibi raylı araç sürüş ve kontrol sistemleri yurt içinde tasarlan-
dı ve üretildi. Proje ile yurt dışından tedarik edilen ve loko-
motif maliyetinin yaklaşık yarısını kapsayan;
· Cer konverteri (E1000 projesi ile ilk kez)
· Cer kontrol ünitesi (E1000 projesi ile ilk kez)
· Lokomotif merkezi kontrol ünitesi(E1000 projesi ile ilk kez)
· Cer trafosu(E1000 projesi ile ilk kez)
· Yardımcı güç ünitesi
· Lokomotif kumanda ve izleme masası yazılımları gibi alt
sistem bileşenleri tamamen yurt içinde tasarlanıp üretildi.
İlk 28 Ay İçinde İki Lokomotif Daha Yapılacak
Toplam yerlilik oranının %90’ın üzerinde olduğu Proje’nin
sonuç raporunun kabulü ile birlikte PSUP (Proje Sonuçları
Uygulama Planı) başlayacak. Üretimi yapılan prototip loko-
motif TCDD Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek. PSUP kap-
samında TCDD’nin hizmetine verilmek üzere sözkonusu lo-
komotiften ilk 28 ay içinde iki tane daha TÜLOMSAŞ ve MAM
Enerji Enstitüsü tarafından yapılacak.
Y e r l i E l e k t r i k l i L o k o m o t i f T e s t l e r i B a ş a r ı y l a G e ç t i
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook