TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 12

12
Bülten
MART
2016
“ K a t m a D e ğ e r i Y ü k s e k , T e k n o l o j i k Ü r ü n l e r Ü r e t m e l i y i z ”
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Cuma Kon-
feranslarında konuşan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-
ma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Çelik, “Türkiye artık katma değeri yüksek, teknolojik ürünler
üretmeli” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Çelik katılımcılara yaptığı sunum eşli-
ğinde Girişimcilik, Yenilik, Kümelenme ve TEYDEB Destekleri
konularında ayrıntılı bilgiler verdi. Konferansa KTO Karatay
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu,
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Ak-
man’ın yanı sıra MÜSİAD üyeleri, Genç MÜSİAD üyeleri ve
çok sayıda davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya
Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, “Ülkemizin 2023 hedefleri
doğrultusunda her vatandaşımıza ve her kurumumuza bü-
yük görevler düşüyor. Millet olarak her alanda yapmamız
gereken çok iş, almamız gereken çok mesafe var. Ülkemizin
bu hedefleri doğrultusunda çalışan ve taşıyıcı rol üstlenen
kurumlar var. Bu kurumların başında ise TÜBİTAK gelmekte-
dir. Çünkü bir toplumu ayakta tutan ve geliştiren en önemli
faktör o ülkenin bilim ve teknoloji alanda yapmış olduğu ça-
lışmalardır. Bu konuda TÜBİTAK özellikle son yıllarda önem-
li çalışmalara ve yeniliklere imza atıyor. Bizler de bu hafta
kurumun çalışmaları ve destekleri hakkında bilgiler almak
istedik” dedi.
Toplumun, yeni fikirlere açık olmasının, risk alıp başarısız
olanlara tolerans göstermesinin, bir başka deyişle toplumda
girişimciliği onaylayan bir kültürün olmasının, yeni ve yara-
tıcı fikirleri olanlar için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu
ifade eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çe-
lik, “başarılı girişimci rol modellerinin varlığı da olumlu bir
kültürel iklim oluşturarak girişimciliğin yeşereceği ekosiste-
me hayat verecektir. Yine; girişimciliğin sürekliliğini sağla-
mak için, kültürel iklimle beraber, mentorlük ve danışmanlık
hizmetleri gibi destekleyici yapıların yaygınlığı, etkinliği de
çok önemlidir. Üniversitelerin ve genel olarak eğitim siste-
minin girişimciliği ve inovasyonu özendirici, motive edici
ve hazırlayıcı programları sayesinde ancak ihtiyaç duyulan
insan kaynağı ve işgücü yetişebilecek, gelişebilecektir. Son
olarak da, büyük yerel ve küresel pazarlara büyük şirketle-
rin ve devletin tedarik zincirleri kanalıyla erişilebilir olması
gerekmektedir” dedi. Prof. Dr. Çelik konuşmasını şöyle sür-
dürdü:
“Ülkemizde girişimciliğe uygun bir atmosfer olduğundan
söz edebiliriz. Girişimcilik için genç bir nüfusa sahip olmak
önemli bir avantajdır. Bu genç nüfusta da girişimci olmayı
isteyenler, gelişmiş ülkelere göre çok daha fazladır. Bu güçlü
talep özellikle son yıllarda sayıları hızla artan finans desteği
ile de teşvik edilmektedir.
Forbes dergisi dünyanın en değerli 20 firmasının 11’inin
teknoloji firması olduğunu açıklamıştır. Teknoloji tabanlı
girişimciliğin yarattığı katma değerin ne denli büyük oldu-
ğunu zaten son yıllarda günlük hayatımıza hızla giren yeni
ürünlerle bizzat tanık olmaktayız.
TÜBİTAK bir süreden beri teknoloji tabanlı girişimciliği
pek çok yönüyle destekliyor ve sözünü ettiğimiz ekosisteme
katkı sağlamaya çalışıyor. TÜBİTAK bünyesi içinde TEYDEB
gerek iş fikrinden ticarileşmeye giden yolda bireysel girişim-
cilere verdiği desteklerle, gerek girişimci adaylarına yönelik
sertifika programları hazırlayıp uygulaması için üniversitele-
re verdiği desteklerle gerekse de teknoloji tabanlı başlangıç
firmalarına fon sağlayacak girişim sermayesi fonlarına yö-
nelik destek programlarıyla çok somut ve etkili yöntemler
uygulamaya çalışmaktadır.”
İnovasyon sisteminin parçası olarak kamu fon sağlayıcı
kuruluşlarının ülkemizde sağladığı desteklerin temelde iki
başlık altında ele alındığına dikkat çeken TÜBİTAK Başkan
“Katma Değeri Yüksek, Teknolojik
Ürünler Üretmeliyiz”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook