TÜBİTAK Bülten / Sayı 171 - Mart 2016 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Fransız Rektörler Heyetini Ağırladı
TÜBİTAK, Fransa ile Kurumumuz arasındaki mevcut bilim-
sel işbirliğinin görüşülmesi ve çeşitlendirilebilmesi amacı ile
Fransa’nın önde gelen üniversitelerinin Rektörlerinden olu-
şan bir heyeti ağırladı.
Toplantıya TÜBİTAK’ı temsilen Başkan Yardımcısı Dr. Or-
kun Hasekioğlu, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan
Karataş, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu
İşbirliği Müdürü Dr. Zeynep Arzıman Büyükboduk katıldı.
Fransa Heyetini ise CPU (Üniversite Rektörleri Konferan-
sı) danışmanı ve Rennes 2 Üniversitesi eski rektörü Prof.
Dr. Jean-Emile Gombert, Bordeaux Montaigne Üniversitesi
rektörü Prof. Jean-Paul Jourdan, Rouen Üniversitesi rektö-
rü olarak Avrupa’nın ilk Türk asıllı rektörü olan Prof.Dr. Ca-
fer Özkul, Türkiye Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve
İşbirliği Müsteşar Yardımcısı Dr. Maria Bonnafous-Boucher
ve Türkiye Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri
Servisi’nde İşbirliği Sorumlusu Tiphaine Walton temsil etti.
Ziyaret sırasında Fransız heyete Kurumumuzun faaliyet-
leri ve sorumlulukları aktarıldı, Fransa ile ikili işbirliği prog-
ramlarımız hakkında bilgi verildi. Kurumumuzun 2014 yı-
lında ilk olarak Almanya ile 2015 yılında ise Birleşik Krallık
ile gerçekleştirdiği Bilim Yılları süreçleri ve çıktıları Fransız
heyet ile paylaşıldı. Fransa ile de Bilim Yılı gerçekleştirilmesi
için çalışmalar yapılabileceği her iki tarafça olumlu karşılan-
dı.
Bilimde TÜBİTAK - Gürcistan SRNSF İşbirliği
TÜBİTAK ile Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı
arasında işbirliği protokolü imzalandı.
TÜBİTAK ile Gürcistan’daki muadili olan Shota Rustaveli
Ulusal Bilim Vakfı (Shota Rustaveli National Science Foun-
dation – SRNSF) arasında, somut ilişkilerin tesisi amacıyla,
nota teatisi yoluyla bir İşbirliği Protokolü imzalandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin ve SRNSF Genel
Direktörü Prof. Dr. Marine Chitashvili tarafından akdedi-
len bahsekonu protokol çerçevesinde, Türk ve Gürcü bi-
lim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak Ar-Ge
projelerine ve ortak bilimsel/teknolojik etkinliklere destek
sağlanabilecek, aynı zamanda, iki ülke arasında, bilimsel ve
teknolojik bilgilerin aktif bir şekilde paylaşımına da imkan
sağlanacak.
İmzalanan doküman, TÜBİTAK’ın Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Türkmenistan ile kurduğu aktif ilişkiler çerçe-
vesinde yürütmekte olduğu Orta Asya ve Güney Kafkasya
bölgesine yönelik işbirliği faaliyetlerinin artarak gelişmesi
bakımından da büyük önem arz ediyor.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook