TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 20

20
Bülten
ŞUBAT
2016
“ B i l i m Ö d ü l ü n ü K a z a n m a k S o r u m l u l u ğ u m u A r t ı r d ı ”
TÜBİTAK 2015 Bilim Ödülü Sahibi Prof. Dr. Marat Akhmet;
Bilimsel Çalışmaları
Bilimsel araştırma alanları arasında kaos, periyodiklik,
hemen hemen periyodiklik, impalsif diferansiyel denklem-
ler, fonksiyonel diferansiyel denklemler, parçalı sabit argü-
manlı diferansiyel denklemler, kararlılık ve çatallanmalar
gibi problemler bulunan Prof. Dr. Marat Akhmet, çalıştığı en
önemli konuları ve aldığı sonuçları şöyle sıralıyor:
“Bütünleme ve ateşleme mekanizmaları için formulize
edilmiş Peskinin ikinci sanrısı problemi çözüldü. Elde edilen
sonuçlar çatallanma ve kaos teorilerini genişletmek için kul-
lanılabilmektedir; Genelleştirilmiş tipteki parçalı sabit argü-
mana sahip diferansiyel denklemler tanıtıldı, analiz edildi ve
onların teorisi daha detaylı ve geniş bir biçimde araştırılıyor;
Süreksizliğe sahip dinamik sistemlerde yeni problemler for-
mulize edildi. Elde ettiğimiz derin araştırma sonuçları, yeni
matematiksel tipteki modellere aracılık etmenin yanı sıra
Prof. Dr. Marat Akhmet
1954 yılında Kazakistan’ın Aktobe şehrinde doğ-
du. Lisans diplomasını (matematik) Aktobe Devlet
Üniversitesi’nden aldı.
Doktora derecesini ve doktora sonrası araştırma-
larını Kiev Devlet Üniversitesi’nde (Ukrayna) ta-
mamladı.
Öğretim üyesi olarak Aktobe Devlet Üniversite-
sinde ve özel üniversitelerde görevler aldı. 1998 yı-
lından beri ODTÜ Matematik Bölümünde profesör
olarak çalışıyor.
“Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Alanlarında
Gelişmesi İçin Verimli Bir Şekilde Katkıda
Bulunmak İstiyorum”
“Araştırmalarımda bana destek veren, benimle çalışan meslektaşlarım ve öğrencilerime ayrı-
ca teşekkürler ederim. Türk akademisyen topluğunun bilimsel çalışmalarımı desteklemesi ve
büyük bir saygı göstermesi benim sorumluğumu arttırıyor.”
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook