TÜBİTAK Bülten / Sayı 169 - Ocak 2016 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Küresel Araştırma Konseyi Avrupa Bölge
Toplantısı Roma’da Düzenlendi
Küresel Araştırma Konseyi Avrupa Böl-
ge Toplantısı, CNR (National Research
Council of Italy) ve RFBR (The Russian
Foundation for Basic Research) işbirli-
ğinde Roma’da düzenlendi.
Tüm dünyadaki uluslararası fonlayıcı
kuruluşların ilgi alanına giren ortak ko-
nulara odaklanan ve ilk toplantısını Nati-
onal Science Foundation’ın (NSF) öncü-
lüğünde, 2012 yılında özellikle G-20 ve
OECD ülkelerini temsil eden 50 civarında
Araştırma Konseyinin başkanlarının katı-
lımıyla gerçekleştiren Küresel Araştırma
Konseyi/Global Research Council’nin
(GRC), 2016 yılında gerçekleştirilecek 5.
Yıllık Toplantısından önce Avrupa, As-
ya-Pasifik, MENA ve Afrika bölgelerinde
hazırlık toplantıları düzenleniyor. GRC’nin daveti üzerine
Roma’da gerçekleştirilen Avrupa Bölge Toplantısına katılan
TÜBİTAK’ı, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
temsil etti. Avrupa’daki TÜBİTAK muadili Kurum ve Kuruluş-
lardan 50’den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı toplantı-
da, disiplinlerarasılık ve kadınların araştırmalardaki statüsü
Türkiye’den 4 Bilim İnsanına EMBO Yerleşim Desteği
EMBO (European Molecular Biology Organisation) tarafın-
dan, ülkelerindeki Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
gerekli laboratuvar altyapılarını kurmaları için verilen“Yerle-
şim Desteği (Installation Grants) Programı” kapsamında bu
yıl Türkiye’den dört bilim insanı desteklendi.
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz ve Türkiye’deki bilim
insanlarına, bu ülkelerde Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştir-
meleri için gerekli laboratuvar altyapılarını kurmak üzere
verilen desteği almaya Türkiye’den bu sene Çağlar Çekiç
(Immun Hücre Regülasyonu, Bilkent Üniversitesi); Aşkın
Kocabaş (Sinir Sisteminde Bilgi Işletimi, Koç Üniversitesi);
Yongsoo Park (Psikiyatrik Hastalıklarda Nörotransmitter Sa-
lınımı, Dokuz Eylül Üniversitesi) ve Umut Şahin (Promiyelo-
sitik Lösemi (PML) Nükleer Cisimleri, Boğaziçi Üniversitesi)
ve eşitliği kavramları tartışıldı.
Hazırlık toplantılarının ardından, 5. Yıllık Başkanlar Toplan-
tısının 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında The Science and
Engineering Research Board of India (SERB) ve The Research
Councils UK (RCUK) ev sahipliğinde Yeni Delhi/Hindistan’da
düzenlenmesi bekleniyor.
hak kazandı.
2006 yılından beri EMBO Yerleşim Desteği almaya hak ka-
zanmış 80 grup liderinden 22’si Türkiye’den başvuran araş-
tırmacılar arasından seçildi. 2015 yılında ise tüm Avrupa’dan
fonlanmaya hak kazanmış 9 araştırmacıdan 4’ü Türkiye’de
laboratuvar kurup, bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere destekten yararlanacak.
EMBO Yerleşim Desteği, tersine beyin göçüne yardımcı
olarak üye ülkelerde, yetenekli genç araştırmacıların labora-
tuvar kurup, grup lideri olarak bilimsel faaliyetlerine devam
etmelerine katkı sağlıyor. EMBO Yerleşim Desteği’ni alan
araştırmacıların ERC (European Research Center) destekle-
rini almakta daha başarılı oldukları görülüyor.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook