TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 4

4
Bülten
NİSAN 2015
“ H e d e f T ü r k i y e 2 0 1 5 ” A B D K o n f e r a n s l a r ı
Avrupa Birliği ve Ulusal Destekli Fon Fırsatlarının ve ABD ile Türkiye arasındaki
ikili işbirliği programlarının tanıtılması amacıyla düzenlenen 2015 Hedef
Türkiye Konferansları’nın ilki Kaliforniya Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
“Hedef Türkiye 2015”
ABD Konferansları
Ç
alışmalarını Türkiye’de sürdürmeyi düşünen araştır-
macılara sunulan Avrupa Birliği ve Ulusal Destekli Fon
Fırsatlarının ve ABD ile Türkiye arasındaki ikili işbirliği
programlarının tanıtılması amacıyla düzenlenen 2015 He-
def Türkiye Konferansları’nın ilki 18 Mart 2015 tarihinde
Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’da (University of Cali-
fornia, Los Angeles - UCLA) gerçekleştirildi.
ABD’de yerleşikTürk ve yabancı bilim insanlarını bir ara-
ya getiren ve TÜBİTAK tarafından organize edilen etkinliğin
açılış konuşması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
tarafından yapıldı. Bakan Işık konuşmalarında, “Türkiye’ye
dönüş ile ilgili 2007-2014 yılları arasında AB 7. Çerçeve
Programı kapsamında toplam 215 araştırmacı, TÜBİTAK’ın
tersine beyin göçü desteğiyle de 330 araştırmacı olmak
üzere, toplamda 545 araştırmacımız yurda dönmüştür”
dedi. Yeni dönemde daha fazla projeyi hayata geçirmenin
gayreti içinde olduklarını dile getiren Bakan Fikri Işık, ayrı-
ca, proje başına yaklaşık 5 milyon dolara varan desteklerle
AB programlarına katılım beklediklerini ifade etti.
Bilhassa Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı’nın ciddi
fırsatlar sunduğunu vurgulayan Fikri Işık, yenilikçi fikirlerin
teknolojiye ve ürüne dönüşümünden ticarileşmesine ka-
dar geçen bütün aşamaları bakanlık olarak destekledikleri-
nin ve Türkiye’nin beyin gücünü değere dönüştürmek için
yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizdi.
“Yenilikçi ve girişimci bir toplumsal kültür inşa
ediyoruz”
Bakan Işık, dünyada lider ülke olma hedefine giden yo-
lun bilim ve teknoloji alanında atılacak adımlardan geçti-
ABD’de yerleşik Türk ve yabancı bilim insanlarını bir araya getiren ve TÜBİTAK tarafından organize edilen etkinliğin açılış konuşması Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Fikri Işık tarafından yapıldı.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook