TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 39

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
39
TÜBİTAK Çalışanlarına Göz Sağlığı Taraması
Cihaz Sektörü İçin Ürün
Yönetimi Modülü
İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bünye-
sinde, Dünya Göz Hastanesi, Kurumumuz
çalışanlarına göz sağlığı taraması yaptı.
171 personelin göz ön ölçümü yapıldı.
TÜBİTAK BİLGEMYazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü (YTE) tarafından yürütülen “Ürün Takip Sistemi Projesi”
kapsamında geliştirilen“Ürün Yönetimi Modülü”, tıbbi cihaz
sektörü temsilcilerine tanıtıldı.
Ürün Takip Sistemi’nde yüzbinlerce firma ve kullanıcı ile
yetkilerinin ve on milyonlarca belgenin yönetimine olanak
sağlayan modüllere ilişkin geçici kabul faaliyetleri başarıyla
tamamlanırken, aynı zamanda, geliştirme faaliyetleri sona
ermek üzere olan Ürün Yönetimi Modülü, tıbbi cihaz sektö-
rü temsilcilerine tanıtıldı.
Tanıtım toplantısına T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) Bilgi Sistemleri Dairesi
Başkanı Eray Kaplan, Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi
Başkanı Ersen Ünsal, Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dai-
resi Başkanı Uzm. Dr. Arslan Kağan Arslan, Tıbbi Cihaz Onay-
lanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Uzm.
Dr. Mesut Emre Yaman, TİTCK Proje Çalışma Ekibi, BİLGEM
YTE Proje Ekibi ve tıbbi cihaz sektörü temsilcileri katıldı.
Toplantıda, “Kurum Yönetimi”, “Kullanıcı Yönetimi” ve
“Yetki Yönetimi Modülleri”tanıtıldı ve ardından“ÜrünYöne-
timi Modülü” kapsamında firma çalışanlarının gerçekleşti-
rebileceği işlemler yazılım üzerinden gösterildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook