TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 38

38
Bülten
NİSAN 2015
T ü r k i y e ’ d e D i j i t a l D ö n ü ş ü m ü n G e l e c e ğ i
Türkiye’de
Dijital
Dönüşümün
Geleceği
Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri doğ-
rultusunda, kamu kuruluşları ve özel
sektörde dijital dönüşümün gelece-
ği etkinliği, kamu ve özel sektörden
1000’e yakın lider ve yöneticinin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ta-
rafından düzenlenen etkinlikte konuşan T.C. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bulut bilişim, nesnelerin inter-
neti ve büyük verinin artık sanayiden enerjiye, otomotiv-
den eğlenceye kadar tüm sektörler için vazgeçilmez hale
geldiğini ifade etti. Bakan Işık, Türkiye bilişim pazarının
giderek büyümeye ve global teknoloji firmalarının inovas-
yon yatırımları ile Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulun-
maya devam edeceğini belirtti. Yazılım geliştirmenin her
sektör için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Işık, Dün-
yadaki hemen hemen tüm devletlerin, e-devlet yapısına ve
uygulamalarına geçtiğini ifade etti.
Etkinliğin “Türkiye’nin 2023 Hedefleri Doğrultusunda
Yazılım ve Bilişimin Rolü” konulu panelinde, TÜBİTAK BİL-
GEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) Enstitü
Müdürü Cemil Sağıroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Sağı-
roğlu, bilişimin devasa büyüklükte bir pazar olduğunu, pa-
zarın sürekli büyüdüğünü, bilişim ve yazılımın dünyadaki
stratejik önemli alanlar olduğunu belirtti. Yazılım ve üst çatı
olarak bilişimin ekonomiye yüksek değer kattığını, düşük
yatırımla yüksek istihdam yarattığını ifade eden Sağıroğlu,
bilişimin Türkiye’nin kalkınmasındaki ve 2023 hedeflerini
gerçekleştirme yolunda önemini vurguladı.
e-Devlet
bulut bilişim
büyük veri
bilişim
yazılım teknolojileri
dönüşüm
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook