TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
İspanya’daki Zeytin ve Zeytinyağı
Sektörü Analiz Edildi
Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü
Kümelenme Stratejileri Çalıştayı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TÜSSİDE işbir-
liğinde yürütülen “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal
Kümelenme Stratejileri Geliştirme Projesi” kapsamında,
kümelenme bakış açısıyla İspanya’daki zeytin ve zeytinya-
ğı sektörünün analizi amacıyla, “Yurtdışı Teknik İnceleme
Ziyareti” gerçekleştirildi. Ziyarete Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı proje ekibi, TÜSSİDE proje ekibi ve sektör ve
kümelenme uzmanlarından oluşan teknik komite üyeleri
katıldı.
İspanya’daki kooperatifler, birlikler, sofralık zeytin işle-
me tesisleri, zeytin sıkma, depolama ve ambalajlama te-
sisleri ziyaret edildi. Üreticiler, işletmeciler ve idarecilerle
görüşmeler gerçekleştirildi ve üretim hatları gezildi. Dünya
Zeytin Gen Bankası da yerinde incelendi, uygulamaları ve
projeleri hakkında bilgi alındı.
Ziyarette elde edilen bilgiler projenin bir sonraki aşa-
ması olan “Strateji Geliştirme Çalıştayı ve Mantıksal Çerçe-
Proje kapsamında, stratejik modelleme ön aşaması
olan “Strateji Geliştirme Çalıştayı ve Mantıksal Çerçeve
Toplantısı”, TÜSSİDE’de gerçekleştirildi. Çalışmaya Ba-
kanlık proje ekibi, TÜSSİDE proje ekibi ve teknik komite
üyeleri, kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’lardan
sektör temsilcileri ve kümelenme uzmanları olmak üze-
re toplam 56 kişi katıldı.
Proje kapsamının ve şu ana kadar geçirilen aşama-
ların paylaşılmasıyla başlayan çalışma, önceden proje
ekipleri ve teknik komite üyelerince oluşturulmuş olan
ihtiyaç analizi çalışmasının çıktıları üzerinden ilerledi.
İspanya teknik inceleme ziyaretinde elde edilen bilgiler
ve tecrübeler katılımcılarla paylaşıldı.
ve Toplantısı”nda bir araya gelen sektör temsilcileri ile de
paylaşılarak projenin stratejik modelleme aşamasında nasıl
katkısı olabileceği yönünde üzerinde değerlendirmelerde
bulunuldu.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook