TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 9

9
Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Yeni Çağrı
2013 yılında uygulamaya konulan 1601 Yenilik ve Gi-
rişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik
Destek Programı’nda, teknoloji transfer ofilerine yö-
nelik yeni bir çağrıya çıkıldı.
Çağrı ile üniversitelerde kurulmuş veya kurulacak olan
teknoloji transfer ofislerine (TTO) destek sağlanması hedef-
leniyor. Daha önce desteklenen teknoloji transfer ofislerinin
deneyimlerininin yeni teknoloji transfer ofislerine aktarılma-
sını da hedefleyen çağrıda, rehber teknoloji transfer ofisle-
riyle birlikte eğitim ve ortak faaliyetler yürütülecek.
Destek süresi 2 yıl olan çağrı kapsamında, bütçesi en faz-
la 1 milyon TL olacak projelerin bütçelerinin %80’i TÜBİTAK
tarafından karşılanacak ve en fazla 10 üniversiteye destek
sağlanacak.
Çağrıya 2012, 2013, 2014 yılları için açıklanan Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeks’lerinden en az birinde yer almış
üniversiteler adına;
Üniversitenin kendi bünyesinde TTO faaliyetlerine yö-
nelik olarak kurulmuş birim,
Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi bünyesinde
TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş birim,
TTO faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji
geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket
başvuruda bulunabilecek.
Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2014
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artı-
rılmasına Yönelik Destek Programı ile girişimciliğin ge-
liştirilmesine yönelik eğitim, mentörlük, iş birliği ağları,
proje ve teknoloji yönetimi, yatırımcı pazarı gibi meka-
nizmalar proje bazlı olarak destekleniyor. Program kap-
samında 2013 yılında “Üniversitelerde Girişimcilik Ser-
tifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” ve “Özel
Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artır-
maya Yönelik Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve
Uygulanması” başlıklarıyla iki ayrı çağrıya çıkıldı. Progra-
mın son çağrısı ise “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik
Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve
Uygulanması”na yönelik olarak açıldı.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...44
Powered by FlippingBook