TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 39

39
BTE CMMI DEV v1.3
Seviye 3 Kalite Belgesini Yeniledi
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nün ilk olarak 2008 yılında
sahip olduğu CMMI Olgunluk Seviye-3 Kalite Belgesini yeni-
leme çalışmaları kapsamında, 16-20 Haziran tarihlerinde Re-
adiness Review ve 3-11 Temmuz tarihlerinde SCAMPI Class A
denetimi olmak üzere toplam 12 gün süren CMMI SCAMPI A
denetimi, Summit Process Engineering firmasından baş de-
netçi Wayne Littlefield tarafından gerçekleştirildi.
Yazılımın yanı sıra donanım ve sistem projeleri ile de giri-
len denetimde tüm BTE süreçlerinin CMMI DEV v1.3 modeli
ile tam uyumlu olduğu kayıt altına alınarak Savunma Sanayi
ve Yazılım Endüstrisindeki önde gelen kuruluşlarda bulunan
CMMI Seviye 3 belgesi BTE’ye kazandırılmış oldu.
CMMI (Capability Maturity Model Integration - Bütünleşik
Yetenek Olgunluk Modeli) sistem, yazılım ve donanım geliş-
tirme süreçlerini kestirilemez olmaktan çıkarıp, yönetilebilir,
ölçülebilir, tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir bir iş süreci ha-
line getirmeyi hedefleyen bir model. CMMI derecelendirme-
si, süreçlerin insanlardan, ekiplerden ve diğer etkenlerden
Uydu Yer Gözlem Uygulamaları
(UYGU) Yaz Okulu Yapıldı
Birinci Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) Yaz Okulu,
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde yapıldı. TÜBİTAK BİLGEM Mer-
kez Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in açılış konuşmasıyla başla-
yan yaz okulu, IEEE GRSS Türkiye Bölümü’nün teknik desteği
ve TÜBİTAK-BİLGEM BilişimTeknolojileri Enstitüsü’nün ev sa-
hipliğinde gerçekleştirildi.
TÜBİTAK BİLGEM, UZAY, MAM, Université de Rennes 1,
NASA Goddard Space Flight Center, European Space Agen-
cy, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniver-
sitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, GebzeYüksek
Teknoloji Enstitüsü’nden gelen öğretim üyeleri ve araştırma-
cılar, beş gün boyunca katılımcılara uzaktan algılama teknik
ve prensiplerini, uygulama alanlarıyla birlikte sundular.
bağımsız olarak, kurum içinde benzer şekillerde uygulandı-
ğını objektif olarak gösteriyor. BilişimTeknolojileri Enstitüsü,
bir sonraki denetimde CMMI DEV v1.3 Olgunluk Seviye-5
kalite belgesini almayı hedefliyor.
Programda, temel konulardan başlayıp ileri seviye ve uy-
gulama alanlarına kadar geniş bir yelpaze içinde uydu yer
gözlem verilerinin değerlendirilmesine yönelik optik, ter-
mal, hiperspektral ve mikrodalga gibi uzaktan algılama ko-
nularını içeren dersler verildi. Ortak öğrenme fırsatları sunan
UYGU 2014 yaz okulunda: Uzaktan algılama teknik prensip-
lerin öğretilmesi ve gösterilmesiyle uydu yer gözlem verile-
rinin değişik alanlarda uygulanmaları, bu verilerin işlenme-
sindeki yeni metot ve teknikler, yurt içi ve dışında uydu veri
kullanımı çalışmaları yapılarak, çeşitlilik arz eden bu verilerin
kullanımında disiplinler arası etkileşimin artırılması hedefle-
ri başarıyla gerçekleşti.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook