TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 37

37
BİLGEM YTE’den Kamu
İnternet Siteleri Rehberi
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE),
Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi kapsamında hazırla-
dığı “Kamu İnternet Siteleri Rehberi”nin ilk sürümünü, Kal-
kınma Bakanlığı ve Türk Standartları
Enstitüsü’ne (TSE) teslim etti.
KAMİS Projesi İş Paketi-1 kapsamın-
da hazırlanan dokümanda TS EN ISO
9241-151 (İnsan - Sistem Etkileşiminin
Ergonomisi Standartları), WCAG ve ISO/IEC 40500:2012 (en-
gelliler içinWeb İçeriği Kullanılabilirlik Standartları ve Kriteri)
standartlarında yer alan bilgilerin ve ölçeklerin daha kolay
anlaşılmasını sağlayacak bilgi ve örnekler yer alıyor. Akade-
misyenler, kullanılabilirlik uzmanları ve ilgili kurum yetkilileri
tarafından verilen geri bildirimlerle olgunlaştırılan doküma-
nın, kamu internet sitelerinin yanında, kamu hizmeti sunan
tüm kuruluşların internet sitelerinin
kullanılabilirlik ve erişilebilirlik stan-
dartlarına uygun hale getirilmesi için
yol gösterici olması bekleniyor.
Bunun yanında, projede yer alan ve
devam eden İş Paketi-2 kapsamında, yapılan çalışma sonuç-
larının, görsellerin, bilgilendirme dokümanlarının ve tanıtıcı
videoların yer alacağı “Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bilgi-
lendirme Portalı”nın geliştirilmesi planlanıyor.
II. Bulut Bilişim ve Büyük
Veri Yaz Okulu Gerçekleşti
II. Bulut Bilişim ve Büyük Veri Yaz Okulu (BB-BV’2014), TÜ-
BİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) ev sahip-
liğinde, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Yaz
okulu, BTE Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Yıldırım Bahadır-
lar’ın ve Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı
(B3LAB) Proje Yöneticisi Ramazan Sıcakyüz’ün yaptığı açılış
konuşması ile başladı.
BTE Metin Madenciliği ve Kaynaştırma Sistemleri Bölümü
çalışanları, Bulut Bilişim Hizmetleri, Sanallaştırma Teknolo-
jileri, Bulut Veritabanları ve Bulut Güvenliği’nden Hadoop
Ekosistemi, MapReduce ve Büyük Veri Analizi’ne kadar pek
çok konuda yaz okulu katılımcılarına eğitim verdi. Eğitimler,
laboratuvar ortamında açık kaynak kodlu yazılımlar ve pratik
uygulamalarla desteklendi. İki hafta süren yaz okuluna ka-
tılım için Türkiye’nin değişik bölgelerinden ve 20 farklı üni-
versiteden 26 lisans ve lisansüstü seviyede eğitim gören öğ-
renciler ve kamu kurumlarında çalışan araştırmacılar seçildi.
Hem teorik birikim hem de pratik deneyim kazandırılması
amacıyla gerçekleştirilen yaz okulunda, Bulut Bilişim ve Bü-
yük Veri kavramlarının her geçen gün sektörde daha fazla
pay sahibi olan, istihdamla beraber yeni iş kolları yaratan ve
araştırma geliştirmeye açık teknolojiler olduğu katılımcılarla
yapılan görüş alışverişlerinde aktarıldı. Katılımcılar yaptıkları
yaz okulu değerlendirmelerinde etkinliğin verimli geçtiğini
ve kendileri açısından olumlu dönüşleri olduğunu belirtti.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook