TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 36

36
Bülten
Türkiye’nin e-Devlet
Stratejisi BİLGEM’e Emanet
BİLGEM YTE ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, Türkiye’de e-devlet stratejisinin mevcut durumu-
nu belirlemek ve bu konuda bir eylem planı hazırlamak
üzere, “2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı
YTE’den Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklarına Danışmanlık Hizmeti
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE),
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akaraba Topluluklar Baş-
kanlığı’na (YTB) “Sistem Odası Modernizasyonu Teknik Da-
nışmanlık Hizmeti” sağlıyor.
YTB merkez binasında bulunan sistem odasının ve ağ mi-
marisinin altyapı eksiklerini belirlemek ve iyileştirme öneri-
leri sunmak, kuruma ait sistem ve ağ donanımlarının mev-
cut kaynak kullanım bilgilerini tespit ederek kuruma 5 yıllık
kapasite planı oluşturmak hedefiyle yola çıkılan danışman-
lık hizmeti kapsamında “YTB Sistem Odası ve Ağ Altyapısı
Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu”, “YTB SistemOdası
ve Ağ Donanım İhtiyaçları Raporu” ve “Taslak Teknik Şartna-
meler” hazırlanarak kuruma teslim edildi.
Projesi”ne imza attılar. Eylem Planı’nın ilerlemesini izleyebil-
mek amacıyla “Eylem Planı İzleme Sistemi”nin geliştirileceği
proje süresi boyunca, YTE, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti de verecek.
Yerel yönetimler dâhil, kamu, özel sektör, üniversiteler ve
STK’ların ortak aklı ile ortaya konulması hedeflenen Strateji
ve Eylem Planı’nın uygulanması, devletin elektronik ortam-
da sunduğu kamu hizmetlerine yönelik gerekli iyileştirmele-
rin yapılması ve yeni sunulacak hizmetlere yönelik projelerin
geliştirilmesi sonucunda kamu hizmetlerinin daha etkin bir
şekilde sunulması, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kul-
lanılması, kamu refahının ve verimliliğinin artırılması, idari
ve mali yüklerin ve mükerrerliğin azaltılması, sosyal eşitliğin
ve şeffaflığın artması, teknolojik ilerlemelerin ve küresel eği-
limlerin yakından takip edilmesi, Dünya’da e-devlet alanın-
da ülke olarak daha ön sıralarda yer alınması gibi kazanımlar
hedefleniyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook