TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 25

Yurdumuzun üç tarafını çevreleyen denizlerdeki kirli-
lik ve ekolojik kalite, 3 yıl süreyle TÜBİTAK Araştırma
Gemisi tarafından incelenecek.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü, denizlerimizdeki kirliliğin in-
celenmesi amacıyla, “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme
Projesi”ne imza attı. 2014-2016 yıllarını kapsayacak olan
proje ile Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde 228 nokta iz-
lenecek. TÜBİTAK Araştırma Gemisi aracılığıyla yürütülecek
olan projeye, üniversiteler de destek verecek.
Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez denizlerde radyoak-
tivite çalışması yapılacak. Çalışmalar kıyı, geçiş ve deniz su-
larında sediman, deniz suyu ve biyota matrislerinde fiziko-
kimyasal, kimyasal ve biyolojik izlemeleri içerecek. Projeyle
ekolojik kalite tespiti için tuzluluk, sıcaklık, besin elementle-
ri ve çözülmüş oksijen değişimlerine bakılacak.
Proje sonuçlarından yola çıkılarak, ulusal deniz yönetimi
politika ve stratejileri belirlenecek, raporlar oluşturulacak.
2016 yılında Türkiye’de ilk kez “1. Ulusal Denizlerde İzleme
ve Değerlendirme Sempozyumu” düzenlenecek.
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...44
Powered by FlippingBook