TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 23

TÜBİTAK koordinasyonunda ve Avrupa Birliği Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kal-
kınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK,
TOBB ve KOSGEB’in katılımıyla oluşturulan H2020 Danışma
Kurulu, ilk toplantısını, programın uygulanması sürecinde
ülke genelinde daha kararlı ve planlı adımlar atılması gün-
demiyle gerçekleştirdi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK’ın açılış ko-
nuşması ile başlayan toplantı, Uluslararası İşbirliği Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılan sunumla devam etti. H2020 Prog-
ramı’nın yapısı, hedefler, stratejiler ve paydaş kurumlardan
beklentilerin anlatıldığı sunumun ardından, 2014-2015 yılı
H2020 Programı’nın çeşitli alt başlıklarında hazırlanan ey-
lem planları ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve olası çö-
zümlerin tartışıldığı toplantı sonunda süreç tüm paydaşlar
tarafından sahiplenildi. Avrupa’da kümelenen bilgiye eriş-
me, dünya çapında araştırma altyapılarına erişim, Türkiye
Araştırma Alanı hedeflerini gerçekleştirme, ulusal düzeyde
rekabet edebilme yeteneği kazanma konusunda ülkemize
fayda sağlaması adına, çok yönlü eylemlerin planlanarak,
uygulamaya konulması hedeflerine hizmet edecek olan Ku-
rul, çalışmalarına H2020 Programı boyunca devam edecek.
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...44
Powered by FlippingBook