TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 21

21
İ
stanbul-İzmir arası karayolu ulaşımını 3,5 saate düşürecek
"Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi"nin en önemli
geçiş noktası olan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nde
çalışmalar devam ediyor. Köprü hizmete girdiğinde yaklaşık
1,5 saatlik ulaşım süresi, 6 dakikaya inecek. Orta açıklığı bin
550 metre, uzunluğu 2 bin 682 metre olduğu için dünyanın
4. büyüğü unvanını alacak asma köprü için, derin deniz ta-
banında taş dökümü yapan sistem geliştirildi. TÜBİTAK TEY-
DEB desteğiyle Türkiye’de ilk kez geliştirilen sistem hakkında
bilgi veren Makine Mühendisi Tamer Gerçek, projenin ula-
şım alanında çok değerli olduğunu belirtti.
Günümüzde, mühendislik alanındaki inşaat uygulamala-
rının önemli bir kısmının su kütleleri içerisinde (göl, akarsu,
nehir vb.) ve deniz dibi topoğrafyası üzerinde gerçekleşti-
rildiğini belirten Gerçek, “Köprü ve sualtı tüp geçit inşaatla-
rında ayakların, göl, akarsu yatağı içine veya deniz tabanına
korumasız olarak yerleştirilmesi söz konusu değildir. Göl,
akarsu veya deniz tabanına oturan köprü ayaklarının temel-
lerinin yapımında belirli özel yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemlerden biri de Keson (yüzer havuzlarda betonarme
inşa edilen ve köprü ayağının pabucu olarak görev yapan
yapı) yöntemidir. Bu yöntemin kullanıldığı inşaatlarda, ke-
sonların, deniz tabanında düzgün yüzeye oturtulması zo-
runludur. Deniz tabanında düzgün bir yüzey oluşturmak
için, keson altı yataklama işlemi denen, deniz tabanında ke-
sonun oturacağı alan genişliğinde ve belirli yükseklikte, irili
ufaklı (1-10 cm) taşlardan oluşan deniz yüzeyine paralel ve
düzgün bir mesnet örtüsü inşa edilmektedir” dedi.
Taşların deniz yüzeyine paralel olmasının köprünün sağ-
lamlığı için önemli olduğunu dile getiren Gerçek, “Firma ola-
rak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda “ULE” dediğimiz
bir sistem geliştirdik. Bu sistemle kesonların tabana düzgün
oturması için dökülen taşları düzeltiyoruz. Taş Dökü sistemi
ile dökülen taşların yüzeyi düzgün olmadığı için daha sonra
bu taşlar, ULE dediğimiz sistem ile denizin 40 metre altında
bir bıçak yardımı ile tesviye ediliyor. Tesviye edilen taşların
(mıcır) üstüne kesonlar oturuyor. Tesviye yüzeyi düzgün ol-
mazsa kesonda diklik problemi yaşanır” diye konuştu.
ULE’nin çok küçük boyutlusunun Marmaray’da kullanıldı-
ğını dile getiren Gerçek, bu büyüklükte bir sistemin Türki-
ye’de ilk kez İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nde kullanıl-
dığını söyledi. Gerçek, “Geliştirdiğimiz bu sistemle işlerimizi
normalden daha kısa sürede tamamladık. Yaklaşık sekiz ayda
bitecek olan iş, iki ayda bitti. Bu proje olmasaydı işleri dalgıç-
la yapacaktık. Dalgıçla denizin 40 metre altında çalışmak çok
zordur. Ya da yurt dışından gelen sistemlerle yapacaktık. Bu
da maliyeti 3-4 kat arttıracaktı. Biz bunu yerli olarak geliştire-
rek ithalatı da önlemiş olduk” diye sözlerini tamamladı.
TÜBİTAK destekli projeyle, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün derin deniz tabanında taş döküm sistemi
geliştirildi. Geliştirilen sistemle, sekiz ay sürmesi beklenen iş, iki ayda tamamlandı.
Destekle Gelen Başarı
TEYDEB
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...44
Powered by FlippingBook