TÜBİTAK Bülten / Sayı 152 - Ağustos 2014 - page 12

12
Bülten
TÜBİT
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 51. Yıl Mesajı
İftihar kaynağı kurumlarımızdan biri olan TÜBİTAK, ye-
nilikçi ve öncü çalışmalarıyla uluslararası alanda Türkiye’yi
layıkıyla temsil etmektedir. Türkiye’nin bilim ve teknoloji poli-
tikalarına ciddi katkı sağlayan TÜBİTAK, Ar-Ge çalışmalarıyla
toplumumuza teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluş-
turmaktadır.
TÜBİTAK, bilim ve teknoloji üzerinde çalışmaları olan va-
tandaşlarımıza da gerekli desteği vererek, akademik faali-
yetleri önemli ölçüde desteklemekte ve geliştirmektedir.
Bu bakımdan, dünyada gelişmişlik düzeyinin belirlenme-
sinde en önemli kıstas olan teknoloji ve bilimin ülkemizdeki
teminatı olan TÜBİTAK, toplumumuzun kaliteli bir yaşam
standardına kavuşması adına önemli bir rol üstlenmektedir.
İnanıyorum ki, TÜBİTAK değerli katkılarıyla ülkemizin ulus-
lararası alandaki rekabet gücünün artmasına yardımcı ola-
cak, 2023 hedeflerimize ulaşma noktasında en büyük destek-
çimiz olacaktır.
Bu düşüncelerle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyor, size ve kuru-
mun değerli mensuplarına başarılar diliyor, selam ve sevgi-
lerimi iletiyorum.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44
Powered by FlippingBook