TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 42

42
Bülten
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Kâşif Çöpler
Sosyal Ağlarda Analiz
Sosyal ağlar kısa zamanda hem gün-
lük hayatımızın en önemli odak nok-
talarından biri olmayı başardı hem de
günümüz internetine kullanım ve içerik
yönünden damgasını vuran en önem-
li kitle iletişim araçlarından biri oldu.
2000’li yılların başında etkileşimli ve in-
san odaklı Web’in geliştirilmesiyle (Web
2.0) Facebook, YouTube ve Twitter gibi
yeni nesil kitle iletişim araçları doğdu ve
iletişim dünyasında yeni bir çağ başladı.
Bu kitle iletişim araçlarının en önemli
ortak özelliklerinden biri genelde ücret-
siz olmaları, en azından görünüşte.
Yeryüzünün yaklaşık dörtte üçünün
denizlerle, geri kalan kısmınınsa
karalarla kaplı olduğunu hepimiz
biliriz. Oranca daha küçük olmasına
rağmen karaların bile öyle büyük yer
kapladığını düşünürüz ki denizlerin
ve okyanusların büyüklüğü bizler
için neredeyse sonsuzdur. Bu yüz-
den şahıs olarak, işletmeler olarak,
belediyeler olarak çöpleri denize
boşaltırken herhangi bir endişe duy-
mayız. Ancak uzaya uydular gönder-
diğimiz bu çağda, okyanusların ve
denizlerin henüz sadece %5’ini keş-
fedebilmiş olsak da, denizlere karı-
şan çöpler öyle çok ki deniz canlıları
ve bizler için çoktan tehlike çanları
çalmaya başladı.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44
Powered by FlippingBook