TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 37

37
EBİS Projesi Geçici Kabulü Tamamlandı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından yürütülen EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilme-
si (EBİS) projesi geçici kabulü başarıyla tamamlandı.
Proje kapsamında geliştirilen Enerji Piyasası Veri tabanı
Yönetim Sistemi ile enerji piyasası verileri, merkezi olarak
yönetilmeye başlandı. E-Devlet entegrasyonu ile lisanslar-
la ilgili başvuru ve bildirim süreçlerinin elektronik ortamda
daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı. Geliştirilen bir
diğer sistemolan Enerji Piyasası Analiz ve Raporlama Sistemi
ile enerji piyasası verileri üzerinde istatistiksel raporlama ve
analiz işlemleri gerçekleştirilerek, kuruma karar destek me-
kanizmalarına girdi sağlayacak altyapı kazandırıldı.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile kurumun evrak yöne-
timi e-imza ile elektronik ortamda gerçekleştirilmeye baş-
landı. İş süreçleri hızlandırıldı ve önemli tasarruflar sağlan-
dı. Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı ile satın alma, bütçe,
muhasebe işlemleri merkezi bir yerden yönetilmeye baş-
landı. Proje kapsamında Siber Güvenlik Enstitüsü ile birlikte
yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kurumun donanım ve
ağ altyapısının kurulumu faaliyetleri gerçekleştirilerek, Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda danışmanlık
verildi ve kurumun ilgili TS ISO/IEC 27001 sertifikasını alması
sağlandı. Geçici kabulün tamamlanmasının ardından Aktif
Bakım/İzleme süreci başladı. Bu süreçte proje kapsamında
geliştirilen modüllerin iyileştirilmesi ve kullanıcılardan ge-
len yeni taleplerin yazılıma yansıtılması sağlanacak. Aktif
Bakım/İzleme sürecinin sonunda projenin kesin kabulü ger-
çekleştirilecek.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook