TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 36

36
Bülten
KAYS Üzerinden Takip Edilen
ProjelerinBüyüklüğü1MilyarTL’yiAştı
TÜBİTAK BİLGEM YTE bünyesinde geliştirilen Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ile Kalkınma Ajanslarının
destek süreçleri, başarıyla yürütülüyor.
KAYS Projesi, Kalkınma Ajanslarının kurumsal işleyişlerini
güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin
ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak 2012 yılında ge-
liştirilmeye başlandı. Artırımlı yinelemeli yaşam döngüsü
yöntemiyle geliştirilen projede ilk ara ürün 2012 yılında tüm
Türkiye’de kullanıma açıldı. KAYS yardımıyla:
Proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri
standartlaştırılarak ajanslar arası yorum ve uygulama
farklılıkları en aza indiriliyor.
Tüm ajanslar tarafından verilen destekler anlık olarak
izlenip raporlanabiliyor.
Sistem kullanımı ile işlemler daha hızlı yapılıyor, insan
faktörü nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalar en aza
indiriliyor.
Sistemde çağrıya çıkılan 154 adet Mali Destek Programı
kapsamında toplam bütçe büyüklüğü 7,4 milyar TL olan
12.042 adet proje başvurusu alındı. Destekleme sürecini ta-
mamlayan 2.116 adet projeye de 1,1 milyar TL destek sağ-
landı.
TÜBİTAK MAM Sivil Savunma Eğitimi ve
Tatbikatları Devam Ediyor
TÜBİTAK MAM Sivil Savunma Birimi tarafından,
kanun ve yönergeler çerçevesinde, TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesi çalışanları arasında farkındalık yaratmak,
eksikleri gidermek, yangınlara karşı iş ve ev ortamın-
da asgari tedbirleri almak ve uygulamak amacıyla
düzenlenen eğitim ve tatbikatlar, 2014 yılında da
devam ediyor.
Çölleşmeye Karşı Yapılan
Çalışmalar Konuşuldu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 17 Haziran
Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nde gerçekleşti-
rilen etkinlikte, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) bünyesinde yürütülen Hav-
za İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi
(HİDS) Projesi’ne yönelik sunumlar yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun
himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Eroğ-
lu ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü
Hanifi Avcı tarafından yapılan açılış konuşmalarının
ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Lütfi Akça moderatörlüğünde bir panel yapıldı. İl-
gili panelde HİDS Projesi kapsamında Proje Yöneticisi
Hande Bilir tarafından “Türkiye Çölleşme Modeli ve
Risk Haritasının Oluşturulması Faaliyetleri”, Proje Da-
nışmanı Prof. Dr. Kani Işık tarafından da “Türkiye Çöl-
leşme Kriter ve Göstergeleri”ne ilişkin proje çıktıları
sunuldu.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook